Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1134/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków na przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty do 30.186 zł na ogłoszenia w prasie o naborze wniosków oraz ogłoszenia informacyjne prowadzone w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok – przyjętym uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007) – w dziale 750, rozdziale 75095, § 4308 – kwota 22.639,5 zł oraz § 4309 – kwota 7.546,5 zł i pochodzą ze środków własnych – zadania współfinansowane z Funduszy Strukturalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.