Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1135/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie przeznaczenia kwoty 6.100 zł na zorganizowanie konferencji regionalnej pt. „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – szansa dla regionu” w ramach „Planu Działań Informacyjnych i promocyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2004 – 2006 dotyczącego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwoty 6.100 zł na zorganizowanie konferencji pt. „ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – szansa dla regionu ”

§ 2.

Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowane zostały w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2004 rok – przyjętym Uchwałą Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2004 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 33, poz. 1007)– w dziale 750, rozdziale 75095, § 4308 – kwota 4.575 zł oraz § 4309 – kwota 1.525 zł i pochodzą ze środków własnych - zadania współfinansowane z Funduszy Strukturalnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.