Uchwały zarządu

2004.10.05

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1137/134/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 05 października 2004 r.

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. przedstawicieli Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm. 1)), w związku z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 umowy spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Waldemara Kulińskiego, Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
2. Powołuje się Marka Miesztalskiego, Skarbnika Województwa Mazowieckiego na Członka Rady Nadzorczej spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.