Uchwały zarządu

2004.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1164/136/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie lokowania przez Województwo Mazowieckie wolnych środków pieniężnych w bony skarbowe i obligacje.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z póżn. zm.1)) oraz § 13 pkt 5 uchwały Nr 10/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2004 rok uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na lokowanie wolnych środków pieniężnych w bony skarbowe i obligacje.

§ 2.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Bogusława Kowalskiego, Wicemarszałka podpisywania w imieniu Zarządu dokumentacji bankowej dotyczącej zakupu i odsprzedaży bonów skarbowych i obligacji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.