Uchwały zarządu

2004.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1165/136/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2004 r.

w sprawie sposobu i trybu wykonania oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.1)) oraz § 71 ust. 1 Statutu Województwa Mazowieckiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 104/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do dokonania oceny wykonania Strategii Województwa Mazowieckiego przyjętej uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 3/01 z dnia 31 stycznia 2001 r.
2. W celu dokonania oceny wykonania Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, powołuje się Zespół ds. monitoringu i oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, zwany dalej „Zespołem” .
3. Zespół działa w składzie:
- Tomasz Sieradz – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego - Przewodniczący Zespołu,
- Zbigniew Strzelecki – Dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie – Zastępca Przewodniczącego Zespołu ,
oraz jako członkowie Zespołu:
- przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego – pracownicy Departamentów wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały - „Założenia organizacyjne”,
- przedstawiciele jednostek podległych i nadzorowanych – pracownicy jednostek wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały - „Założenia organizacyjne”.
4. W pracach Zespołu może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5. Tryb pracy Zespołu określa załącznik Nr 1 do uchwały - „Założenia organizacyjne”.

§ 2.

Zakres działania Zespołu wynika z „Procesu monitorowania i oceny” oraz „Harmonogramu prac Zespołu”, stanowiących, odpowiednio załączniki Nr 2 i Nr 3 do uchwały.

§ 3.

1. Pracę Zespołu koordynuje Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie.
2. Upoważnia się Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego w Warszawie do podejmowania wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji zada

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.