Uchwały zarządu

2004.10.12

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1166/136/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 12 października 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Mazowieckim.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z poźn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 1133/134/04 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia dokumentacji konkursowej dla Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Województwie Mazowieckim, wprowadza się następujące zmiany:
1) dotychczasowy załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dotychczasowy załącznik Nr 5 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
3) dotychczasowy załącznik Nr 6 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) dodaje się załącznik Nr 10 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Strategii, Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Bogusław Kowalski Wicemarszałek

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.