Uchwały zarządu

2004.12.16

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1523/153/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.1) ), w związku z § 6 pkt 1 i § 7 załącznika do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawkę do projektu Uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę Nr 93/2004 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2004r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Samorządu Województwa Mazowieckiego na lata 2004-2006, zmienionej uchwałą Nr 127/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 października 2004 r., w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie spraw stanowiących przedmiot projektu uchwały upoważnia się Tomasza Sieradza, Członka Zarządu Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.