Uchwały zarządu

2004.12.16

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1525/153/04
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 grudnia 2004 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” oraz porozumienia dodatkowego w sprawie przekazania „Oczyszczalni Ścieków DĘBE w Orzechowie”.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm. ) w związku z § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” oraz porozumienia dodatkowego w sprawie przekazania „Oczyszczalni Ścieków DĘBE w Orzechowie” następującej treści:
1) w podstawie prawnej uchwały art. 18 pkt 12 zastępuje art. 18 pkt 20,
2) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumień i umów w sprawie działań związanych z przejęciem/przekazaniem całości inwestycji „Wodociąg Północny” na zasadach określonych w załączniku do uchwały.”.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w toku prac nad uchwałą upoważnia się Bogusława Kowalskiego, Wicemarszałka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.