Uchwały zarządu

2005.12.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2595/243/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Pana Pawła Korzeniowskiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art. 70 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyznaje się nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł Panu Pawłowi Korzeniowskiemu za osiągnięcia sportowe uzyskane w 2005 roku.
2. Środki na nagrodę, o której mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2005, przyjętym uchwałą Nr 158/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2005 ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005 r. Nr 8, poz. 231), w dziale 926, w rozdziale 92605, § 3040 i pochodzą z dochodów własnych Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.