Uchwały zarządu

2005.12.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2598/243/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie dotacji dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku na pokrycie kosztów utrzymania w roku 2006.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa mazowieckiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Udziela się Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Płocku, zwanemu dalej MWOMP, dotacji podmiotowej w wysokości 8.900.000 zł, przeznaczonej na utrzymanie MWOMP, w celu umożliwienia wykonywania zadań statutowych MWOMP określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 125, poz. 1317).
2. Kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, przeznacza się na pokrycie kosztów utrzymania MWOMP w roku 2006 w zakresie określonym szczegółowo w umowie.
3. Kwota dotacji, o której mowa w ust. 1, zaplanowana została w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r. – przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r. - w dziale 851, rozdziale 85148, § 2560 i pochodzi z dochodów własnych.
4. Szczegółowe warunki realizacji oraz rozliczenia dotacji zostaną określone w umowie, o której mowa w ust. 2.

§ 2.

Upoważnia się Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka do zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 2 i 4 uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.