Uchwały zarządu

2005.12.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2599/243/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Na podstawie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm1)) oraz § 6 pkt 1 Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 105/04 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekt uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie składu komisji konkursowej w postępowaniu konkursowym na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Wojewódzkiego Samodzielnego Psychiatrycznego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Prof. dr Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego w zakresie spraw stanowiących przedmiot projektu uchwały, o której mowa w § 1, upoważnia się Waldemara Roszkiewicza, Wicemarszałka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.