Uchwały zarządu

2005.12.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2600/243/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 oraz art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)), § 7 załącznika 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Dz. U. z 2005 r. Nr 137, poz. 1153) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 2386/239/05 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 6 grudnia 2005r. w sprawie wyboru formy i wysokości zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i upoważnienia do ich podpisania, § 1. otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Ustala się następującą formę i wysokość zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów o dofinansowanie projektów, realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV – Pomoc Techniczna:
1) dla projektu „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim – II etap”, całkowita wartość projektu: 384.000,00 zł, wkład środków EFRR: 288.000,00 zł, wkład budżetu państwa : 0,00 zł, wkład własny: 96.000,00 zł, - w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 288.000,00 zł, plus ewentualne odsetki do kwoty 172.800,00 zł; (razem : 460.800,00 zł);
2) dla projektu „Szkolenia dla członków KOP – Działanie 2.5 i 3.4”, całkowita wartość projektu: 8.500,00 zł, wkład środków EFRR: 6.375,00 zł, wkład budżetu państwa: 2.125,00 zł, wkład własny: 0,00 zł; - w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową do kwoty 8.500,00 zł, plus ewentualne odsetki do kwoty 5.100,00zł; (razem: 13.600,00 zł);
3) dla projektu „Szkolenia dla członków KOP – Działanie 2.2 i 2.6”, całkowita wartość projektu: 9.500,00 zł, wkład środków EFRR: 7.125,00 zł, wkład budżetu państwa: 1.425,00 zł, wkład własny: 950,00 zł; - w formie weksla in blanco wraz z deklaracją

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.