Uchwały zarządu

2005.12.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2601/243/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie układu wykonawczego budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) oraz art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) w związku z Uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r. – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2005r. Nr 8, poz. 231) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się układ wykonawczy dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się układ wykonawczy wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 r., w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206.
2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291 i Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz.2703, oraz z 2005r. Nr 14, poz. 414 i Nr 64, poz. 565.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.