Uchwały zarządu

2005.12.27

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2604/243/05
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 grudnia 2005 r.

w sprawie powołania członków Rady Powierniczej przy Instytucie Jana Pawła II, którego organizatorem jest Województwo Mazowieckie i Archidiecezja Warszawska.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), w związku ust. 9 pkt 1 Listu intencyjnego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1829/220/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie listu intencyjnego dotyczącego utworzenia instytucji kultury – Instytutu Jana Pawła II, zmienionej uchwałą Nr 2087/230/05, z dnia 4 listopada 2005 r. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Radę Powierniczą Instytutu Jana Pawła II, którego organizatorem jest Województwo Mazowieckie i Archidiecezja Warszawska.
2. W skład Rady Powierniczej, o której mowa w ust. 1, powołuje się osoby:
1) Ksiądz Paweł Bekus;
2) Waldemar Kuliński – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 2.

1. Celem działania Rady powierniczej, o której mowa w ust. 1, jest podjęcie czynności przygotowawczych dotyczących utworzenia Instytutu Jana Pawła II.
2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Rady Powierniczej zostanie określony w odrębnym trybie.

§ 3.

Rada Powiernicza działa do czasu powołania dyrektora Instytutu Jana Pawła II.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.