Uchwały zarządu

2006.07.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 1347/289/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 27 czerwca 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 173 ust. 5 i art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz § 21 pkt 2 i 3 uchwały 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 2.041.935.596 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 39.442.706 zł,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 100.111.214 zł,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 29.828.637 zł,
4) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7.109.512 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 2.568.524.369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie dotacji na wydatki bieżące dla instytucji kultury na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz. 1206.

Pliki do pobrania

Rozmiar 287 kB , Liczba pobrań: 127, Archiwum WinRAR-a (RAR)
Rozmiar 73 kB , Liczba pobrań: 319, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.