Uchwały zarządu

2002.12.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 53/8/02
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2003 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 18 ust. 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 października 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.), § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333) oraz w oparciu o uchwałę Nr 749/238/02 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 r. – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Weryfikuje się otrzymane projekty planów finansowych jednostek budżetowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Zweryfikowane projekty planów finansowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych w okresie od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia opracowania przez jednostki planu finansowego na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.