Uchwały zarządu

2002.12.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 55/8/02
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie wypowiedzenia dotychczasowej wysokości opłaty rocznej Instytucji Filmowej „Max-Film” w Warszawie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Lublinie przy ulicy Sierpińskiego 28.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 pkt 9, art. 72 ust. 3 pkt 5 i art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wypowiada się Instytucji Filmowej „Max-Film” w Warszawie ul. Jagiellońska 26 dotychczasową obowiązującą opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa, art. 60 ust.3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), własność Województwa Mazowieckiego, oznaczonego jako działka nr 26 o powierzchni 7605 m2, położonego w Lublinie przy ulicy Sierpińskiego 28, ustaloną w piśmie Kierownika Urzędu Rejonowego w Lublinie z dnia 20 kwietnia 1998 r., w kwocie 707,27 zł (słownie: siedemset siedem złotych dwadzieścia siedem groszy).
2. Od dnia 1 stycznia 2003 r. oferuje się przyjęcie nowej opłaty rocznej za opisaną w ust. 1 nieruchomość w wysokości 13.251 zł. (słownie: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden złotych), stanowiącą 3% ceny gruntu tj. 441.704 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset cztery złote), ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego Piotra Żaka w sporządzonym operacie szacunkowym.
Z operatem szacunkowym można zapoznać się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul.B.Brechta 3 (pok. 411 – IV piętro).
3. Opłaty roczne wnosi się, przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B.Brechta 3 IX-O/W-wa PKO BP-S.A. Nr 10201097-1827927-367-113-5.
Od nie zapłaconych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
4. Wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu może ulec zmiani

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.