Uchwały zarządu

2002.12.23

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 56/8/02
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty rocznej Instytucji Filmowej „Max-Film” w Warszawie z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Lublinie przy ulicy Peowiaków.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 4 pkt 9, art. 72 ust. 3 pkt 5 i art. 78 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się z dniem 1 stycznia 2003 r. dla Instytucji Filmowej „Max-Film” w Warszawie ul. Jagiellońska 26 opłatę roczną w wysokości 17.100 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sto złotych), stanowiąca 3% wartości gruntu tj. 570.000 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych), oznaczonego w ewidencji gruntów nr 77/1 (obręb 36-Śródmieście) o powierzchni 1870 m2, położonego w Lublinie przy ulicy Peowiaków, będącego z dniem 1 stycznia 1999 r. z mocy prawa (art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), własnością Województwa Mazowieckiego.
Wartość gruntu ustalono na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego, z którym można się zapoznać w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie –Wydziale Rozwoju Regionalnego - Lublin ul. Spokojna 4.
2. Opłaty roczne wnosi się, przez cały okres użytkowania wieczystego gruntu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. B.Brechta 3 IX-O/W-wa PKO BP-S.A. Nr 10201097-1827927-367-113-5.
Od nie zapłaconych w terminie opłat naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę w wysokości przewidzianej przepisami prawa.
3. Wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu może ulec zmianie w związku z aktualizacją ceny gruntu, w okresach nie krótszych niż 1 rok.

§ 2.

W przypadku zakwestionowania ustalonej wysokości opłaty rocznej, użytkownik wieczysty może w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały, złożyć wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona,

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.