Uchwały zarządu

2006.11.09

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2429/315/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2006 r.

w sprawie zmiany harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 186 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) - uchwala się,
co następuje:

§ 1.

Zmienia się harmonogram dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego
na 2006 rok, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Marszałka Województwa Waldemar Roszkiewicz Wicemarszałek

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 186 ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz Dz. U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 104, poz. 708) Zarząd Województwa Mazowieckiego opracowuje harmonogram dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego w podziale na poszczególne miesiące roku.
Uchwałą Nr 2120/308/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 września 2006 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok, Uchwałą Nr 2203/310/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 3 października 2006 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok, Uchwałą Nr 177/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 9 października 2006 r., w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok, Uchwałą Nr 2426/315/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2006 r., w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 rok dokonano zmian dochodów i wydatków w budżecie Województwa Mazowieckiego, gdzie dochody i przychody zostały określone na kwotę 2.669.884.308 zł, a wydatki i rozchody na kwotę 2.669.884.308 zł.
W związku z podjęciem w/w uchwały zmienia się harmonogram dochodów i wydatków Województwa Mazowieckiego na rok 2006 umożliwiający jednostkom budżetowym terminową realizację zadań oraz celowe i oszczędne wydatki w wysokości określonej w planach finansowych

Pliki do pobrania

Rozmiar 742 kB , Liczba pobrań: 302, Dokument programu Microsoft Excel
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.