Uchwały zarządu

2006.11.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 2495/318/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 31 października 2006 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2006 r.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.1)), art. 173, ust. 5 i art. 188, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) oraz § 21
pkt 2 i 3 uchwały 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2006 r. Nr 1, poz. 2) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 2.138.928.954 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1, obejmuje między innymi:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 47.503.440 zł;
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 124.618.115 zł;
3) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 2.605.877 zł;
4) dotacje celowe na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.809.169 zł.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 2.561.223.534 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych na 2006 rok, zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Województwa Mazowieckiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.

Pliki do pobrania

Rozmiar 423 kB , Liczba pobrań: 97, Archiwum WinRAR-a (RAR)
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.