Uchwały zarządu

2006.12.21

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 43/2/06
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 30 listopada 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia dla pszczelarzy z Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 57 ust. 1 oraz art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z późn. zm.1)) art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163, i Nr 170, poz. 1217) oraz § 85 ust. 3 Statutu Województwa Mazowieckiego, w związku z uchwałą Nr 2715/322/06 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie wszczęcia procedury w sprawie zamówienia publicznego na organizację szkolenia dla pszczelarzy z Województwa Mazowieckiego. - uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się protokół postępowania i udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy „Sadkowo” Sp z o.o. ; Wojciechy, 14-300 Miłakowo; za cenę (z VAT) – 38.800,00 zł.

§ 2.

Wyraża się zgodę na wydatkowanie środków w wysokości 38.800,00 zł na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zaplanowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2006 – przyjętym uchwałą Nr 217/05 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2006 rok – ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 1, poz. 2) – w dziale 010, rozdziale 01018, § 4300 (34.000 zł) i 4170 (4.800 zł) i pochodzą z dochodów własnych.

§ 3.

Do zawarcia umowy w sprawie organizacji szkolenia dla pszczelarzy z Województwa Mazowieckiego upoważnia się Ireneusza Majchera, Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich oraz Jerzego Antoniego Sobocińskiego, Zastępcę Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik

1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 i Nr 62 poz. 558 Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1206 oraz z 2006 r. Nr 126, poz. 875.

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.