Uchwały zarządu

2003.03.04

Autor: Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Administrator

Uchwała 104/25/03
Zarządu Województwa Mazowieckiego
z dnia 04 marca 2003 r.

w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2003 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 70 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) w związku z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając dochody na kwotę 475.184.724 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do uchwały.
2. Ogólna kwota dochodów, określona w ust. 1, obejmuje m. in.:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa w kwocie 96.866.467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do uchwały,
2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych samorządu województwa w kwocie 84.056.855 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1c do uchwały,
3) dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące i inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 9.955.542 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1d do uchwały,
4) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 532.783 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1e do uchwały,
5) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1f do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Województwa Mazowieckiego ustalając wydatki na kwotę 494.134.724 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w planie dotacji dla instytucji kultury na 2003 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
2. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województw

z up. Marszałka Województwa Antoni Pietkiewicz Wicemarszałek


UZASADNIENIA/ZAŁĄCZNIKI:
Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Zarząd Województwa Mazowieckiego w toku wykonywania budżetu może dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego oraz na podstawie:
1. Decyzji Nr 4/2003 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Urząd Pracy niektórych zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 14.12.1994 r. o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu (1.300.000zł),
2. Decyzji Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2003r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych (14.090.467 zł),
3. Decyzji Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek do zobowiązań powstałych na skutek blokady w 2001 r. dotacji przyznanej na realizacje zadania pn. „Budowa Wodociągu Północnego”, ujętego w kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Mazowieckiego – do dnia 5 kwietnia 2002 r., tj. do dnia wydania decyzji przyznającej środki na uregulowanie kwoty głównej zobowiązania (85.855 zł),
4. Aneksu nr 4 do porozumienia z dnia 29 czerwca 2000 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Warszawskiego a Zarządem Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Warszawskiego (306.900 zł)
wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2003:


DOCHODY (+15.783.222 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+1.300.000 zł)
Rozdział 75011 –
powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.