Z posiedzeń zarządu

190. posiedzenie zarządu, 8 grudnia 2020 r.

2020.12.09 14:55 , aktualizacja: 2020.12.17 10:43

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 8 grudnia, odbyło się 190. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

S.A. – spółka akcyjna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 187 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 24 listopada 2020 r.,
 2. 188 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 listopada 2020 r. (w trybie obiegowym).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie sprzeciwu wobec wyłączenia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ds. Personalnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym ds. Finansowo-Kadrowych – Głównego Księgowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie przebiegu i wyniku konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do obsadzenia stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę Decsoft S.A., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Informacja w sprawie udzielenia Gminom: Cegłów, Młodzieszyn, Stoczek, Bodzanów, Szydłowiec pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia, Gminom: Cegłów, Młodzieszyn, Stoczek, Bodzanów, Szydłowiec, pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Województwa Mazowieckiego, związanych z realizacją przedsięwzięcia mającego na celu opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza.
 1. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia”.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia wartości projektu pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020 w 2021 r. oraz wprowadzenia zmian w projekcie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru umowy stypendialnej o stypendium wojewódzkie dla studenta uczelni artystycznej, zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie porozumień z instytucjami kultury dotyczących realizacji zamówień publicznych.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonych w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panią Marią Jaskot, p.o. Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 1. Informacja w sprawie kontynuacji wdrażania w 2020 r. programu C.1.2.: To także nasze dziedzictwo w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.
 1. Informacja w sprawie częściowej ewaluacji realizacji Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków wkładów własnych na współfinansowanie projektów planowanych do realizacji przez Stację Muzeum w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1. Informacja w sprawie częściowej ewaluacji realizacji Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie projektu Porozumienia pomiędzy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu a Gminą Miasta Radomia w zakresie prowadzenia działalności muzealniczej w nieruchomości przy ul. Rwańska2/Rynek15 oraz ul. Rwańska4/Rynek14/Grodzka 1 w Radomiu (Kamienica Deskurów).
 1. Informacja w sprawie wystąpienia Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o podjęcie wspólnej inicjatywy zmierzającej do uratowania śladów historycznych kultury olenderskiej i mennonickiej doliny Iłowsko-Dobrzykowskiej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy zawartej z Gminą Nasielsk o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadania Gminy Jasieniec dofinansowywanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 1. Informacja w sprawie modyfikacji zakresu zadania realizowanego przez Gminę Boguty-Pianki w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3187/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku zawartej z Międzyszkolnym Uczniowskim Klubem Sportowym MUKS „21 Płock”.
   
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3536/2020 z dnia 7 września 2020 roku zawartej z Stowarzyszeniem Rozwoju Sportu Dzieci i Młodzieży w Węgrowie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3119/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku zawartej z Międzyszkolnym Klubem Sportowym WODNIK.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie czasowego zawieszenia stosowania Zasad realizacji zadania pn. „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” w zakresie przeprowadzania czynności wizji lokalnych, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2020 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w części dotyczącej wniosków o dofinansowanie robót budowlanych złożonych do 30 listopada 2019 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru zwycięzców i przyznania nagród finansowych w IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”.
 1. Informacja w sprawie nielegalnych magazynów odpadów ujawnianych na terenie województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wernera 8a w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z udziałem w lokalu niemieszkalnym nr 4 położonych w budynku mieszkalnym nr 3 w Zagórzu gm. Wiązowna.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na zawarcie dwóch umów najmu garaży położonych na terenie nieruchomości przy ul. Dybanka 4 w Gostyninie.
 1. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca wyrażenia zgody na dokonanie zmian w zakresie planu rzeczowo – finansowego dotacji podmiotowej dla Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy na 2020 r.
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2021 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038 oraz w projekcie planu finansowego Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie weryfikacji złożonych projektów planów finansowych jednostek budżetowych na 2021 r. pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie weryfikacji projektów planów finansowych jednostek budżetowych dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 1. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie możliwości sfinansowania wydatków majątkowych w obszarze Ochrona Zdrowia w latach 2021–2026.
 1. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” o zwiększenie rekompensaty na realizację Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w latach 2020–2031 (aktualizacja IV).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie użyczenia Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie nieruchomości położonej w Liwie przy ul. Nowomiejskiej 69.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie obciążenia odpłatną służebnością przesyłu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Ceglanej w Komorowie.
 1. Informacja w sprawie wniosku Starosty Ostrowskiego o wynajem części nieruchomości przy ul. Sielskiej 19 w Ostrowi Mazowieckiej oraz przeniesienia siedziby Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Ostrowi Mazowieckiej.
 1. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o nabycie, na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości położonej w Siedlcach przy ul. Zamiejskiej z przeznaczeniem na budowę siedziby Rejonu Drogowego w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk.
 1. Informacja w sprawie odpłatnego nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonej przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie z przeznaczeniem na przyszłe Muzeum Regionalne Ziemi Gostynińskiej oddział Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku położonego przy ul. Floriańskiej 23 w Gostyninie, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 2823/2.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeńw związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 1. Informacja dot. zaawansowania zadań budowy siedzib dla jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, wojewódzkich osób prawnych, a także spółek, w których Województwo posiada udziały lub akcje oraz Archiwum Zakładowego Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwał Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. i upoważnienia do ich podpisania.
 1. Informacja ustna w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-Cov-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału kwot środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego przeznaczonych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział Województwa Mazowieckiego w projekcie pt.: „Regiony Rewitalizacji”, polegającym na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie postępu prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2027.
 1. Informacja w sprawie linii demarkacyjnej dla Celu Polityki 4 Europa o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych.
 1. Informacja dotycząca Rocznego Planu Działań na 2021 r. przygotowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Umowy o Finansowaniu podpisanej w dniu 14 czerwca 2017 r.
 1. Informacja dotycząca Kwartalnego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości (III kwartał 2020 r.).
 1. Informacja w sprawie akceptacji aktualizacji kryteriów dostępu w ramach oceny projektów w Działaniu 7.1 „Infrastruktura drogowa” RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja dotycząca projektu pozakonkursowego pn.: Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii – INC) finansowanego z programu RPO WM 2007-2013 Priorytet VII” w ramach Osi Priorytetowej VI Jakość Życia. Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Informacja dotycząca zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego pn.: „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-COV-2” w ramach Osi Priorytetowej VI Jakość życia. Działanie 6.3 Wsparcie ochrony zdrowia w ramach ZIT w związku z epidemią COVID-19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2021 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020”.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji dla projektu Miasta Piastów zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.06.01.00-IP.+01-14-064/17, Oś Priorytetowa VI „Jakość życia”, Działanie 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1586/172/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 12 października 2020 r. (za okres: 01.10.2020 r. – 31.10.2020 r.).
 1. Informacja w sprawie inwestycji do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021–2027.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 251

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.