Z posiedzeń zarządu

195. posiedzenie zarządu, 29 grudnia 2020 r.

2020.12.29 15:10 , aktualizacja: 2021.01.08 09:19

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 29 grudnia, odbyło się 195 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Dz. ew. – Działka ewidencyjna,

MW – megawat.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 192 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 14 grudnia 2020 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia szczegółowego trybu wykonywania budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2021.
 1. Informacja w sprawie kryteriów wyboru organizacji pozarządowych wskazanych do kontroli w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2020 r. zadań publicznych w obszarze Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie ds. Usług Rynku Pracy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zgody na powierzenie pełnienia obowiązków Zastępcy Dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem dostępności w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie utworzenia i przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru ofert na realizację zadań publicznych w celu przeciwdziałania COVID-19 na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie, porozumienia dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu w latach 2021–2023 programu szkoleniowego przeznaczonego dla kierowców z zakresu doskonalenia techniki jazdy oraz wyznaczenia Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w celu realizacji porozumienia.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli na 2021 rok wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem Województwa Mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 1. Informacja w sprawie monitoringu, za III kwartał 2020 r., wdrażania zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom do protokolarnego odbioru nieruchomości będącej przedmiotem umowy najmu.
 1. Informacja w sprawie przyjęcia Raportu z monitoringu Planu wykonawczego do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku w obszarze Przestrzeń i Transport za 2019 r.
 1. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w III kwartale 2020 r. przez spółkę „Koleje Mazowieckie - KM” Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12.
   
 2. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku o dzierżawię części dz. ew. nr 526/2 i nieodpłatne udostępnienie części dz. ew. nr 526/2 i 528/1.
   
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy darowizny, której przedmiotem jest mienie ruchome Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zlokalizowane w Jantarze przy ul. Morskiej 5.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia
  do wynajęcia nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Okulickiego 9 w Radomiu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce.
 1. Informacja w sprawie zmian w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości na rok 2021 w związku z zadaniem inwestycyjnym.
 1. Informacja w sprawie zapotrzebowania na realizację zadań ze Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania: Zakup Materiałów Promocyjnych związanych z upowszechnianiem kultury na Mazowszu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zawarcia umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie 3 programów polityki zdrowotnej.
 1. Informacja w sprawie proponowanej przez Miasto Ciechanów zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Zasad postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji Emanio Arcus w 2019 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 24/2020/RF-I-SE.433.4.13.2020.EA z dnia 22 października 2020 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020, którego stroną jest Powiat Przasnyski.
 1. Informacja dotycząca propozycji zmiany warunków kluczowych do Umowy Operacyjnej zawartej między EBI a Bankiem Gospodarstwa Krajowego na wdrożenie instrumentów finansowych w ramach działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie objęcia wsparciem, w ramach RPO WM 2021–2027, systemów ciepłowniczych do 5 MW.
 1. Informacja w sprawie zgłoszenia inwestycji kolejowych do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021–2027.
 1. Informacja w sprawie analizy ryzyka wystąpienia konfliktu interesów, korupcji, nadużyć finansowych oraz innych ryzyk w związku z realizacją RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektów realizowanych w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-068/17.
 1. Informacja dotycząca wykonania dyspozycji Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wskazanej w piśmie z dnia 10 sierpnia 2020 r.
 1. Informacja w sprawie odchyleń finansowych w budżecie projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.
 1. Informacja dotycząca możliwości kontynuowania/nawiązania współpracy na płaszczyźnie informacyjnej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z o.o.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Spółka z o.o.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 199

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.