Z posiedzeń zarządu

200. posiedzenie zarządu, 19 stycznia 2021 r.

2021.01.19 13:55 , aktualizacja: 2021.01.21 16:16

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 19 stycznia, odbyło się 200 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

 

Smart Villages – (z ang.) inteligentne wsie,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

KOP – Komisja Oceny Projektów,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:

a)    198 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 stycznia 2020 r.,

b)    199 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 stycznia 2021 r. (w trybie obiegowym).

 1. Informacja w sprawie zawarcia z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie oraz Mazowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Płońsku umów na realizację zadań istotnych dla osiągniecia celów przedsięwzięcia Smart Villages.
 2. Informacja w sprawie zadania realizowanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o. – I etap dokumentacja”.
 3. Informacja w sprawie proponowanej przez Miasto Ciechanów zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” w obszarze polityki społecznej.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ds. Administracyjno-Gospodarczych.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ds. Pielęgniarstwa.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej objętej Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014–2020).
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wykonywania niektórych czynności w ramach realizacji projektów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie dotyczącego określenia zasad współdziałania przy realizacji i finansowaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2021 roku.
 11. Informacja w sprawie rozliczenia Gminy Lipowiec Kościelny z przyznanej pomocy finansowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Turza Mała.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
 13. Informacja w sprawie zatwierdzenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów samochodów realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2021 r.
 14. Informacja w sprawie zwiększenia środków finansowych w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 6 grudnia 2020 r. na Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań finansowych Województwa Mazowieckiego za lata 2020, 2021 i 2022.
 21. Informacja dotycząca kwartalnych informacji, które Województwo Mazowieckie jest zobowiązane przedkładać Ministerstwu Finansów w związku z umową pożyczki.
 22. Informacja dotycząca zatwierdzenia propozycji zmian alokacji produktów Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego oraz Rocznego Planu Działań na 2021 r.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na organizację XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2020 oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu.
 24. Informacja dotycząca petycji w sprawie podjęcia starań o wykreślenie lub zrewidowanie obszaru ochrony krajobrazowej w Milanówku.
 25. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 rok w części, której dysponentem jest Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na udział Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w projekcie grantowym: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” oraz udzielenia pełnomocnictwa.
 27. Informacja w sprawie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
 28. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie budżetu w Zespole Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 29. Informacja w sprawie zwiększenia planu wydatków roku 2021 w  ramach projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego / okres realizacji projektu: 2020–2021” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Planu Wykonawczego na 2021 rok do Strategii Promocji Województwa Mazowieckiego.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 32. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ostrołęce na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 33. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 34. Informacja dotycząca propozycji zmian w Regulaminie XV edycji Konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
 35. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu na realizację zadania: Wydanie katalogu pt. „Kolekcja rodziny Pinno”.
 36. Informacja w sprawie braku możliwości udzielenia wsparcia finansowego dla Teatru „Kotłownia” w Ostrowi Mazowieckiej.
 37. Informacja w sprawie trybu realizacji projektu w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 38. Informacja w sprawie realizacji zadania „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podpisania listu poparcia dla projektu pn. „Zintegrowane rozwiązania wodorowe dla budynków” (H2Build) w ramach programu Horyzont 2020.
 40. Informacja w sprawie decyzji administracyjnych wydanych w ramach RPO WM 2007–2013 i 2014–2020 w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego w IV kwartale 2020 r.
 41. Informacja w sprawie wydłużenia terminu zakończenia prac KOP dla konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.10.03.03-IP.01-14-096/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT.
 43. Informacja w sprawie Raportu z monitoringu i wdrażania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017–2020 za rok 2019.
 44. Informacja w sprawie podziału dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie w roku 2021 ośrodków adopcyjnych w województwie mazowieckim.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie poprawy sprawności fizycznej osób po 60 roku życia” na lata 2020–2023.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego polegającego na przeprowadzeniu działań edukacyjnych z zakresu zapobiegania depresji u młodzieży z województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.
 47. Informacja w sprawie podsumowania realizowanych w latach 2019–2020 działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego.
 48. Informacja w sprawie propozycji zorganizowania konferencji pn.: „Problem uzależnienia od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży” w formie zdalnej.
 49. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” przez Realizatorów: Grupę Zdrowie A.Ch, Samodzielny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów oraz GRUPAZDROWIE Sp. z o.o.
 50. Informacja w sprawie propozycji sposobu realizacji w 2021 r. projektu nr 261 pt.: „In-vitro dla Mazowsza” wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza w obszarze ochrona i promocja zdrowia.
 51. Informacja w sprawie propozycji opracowania projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na rok 2021.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Błonie destruktu asfaltowego.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grodzisk Mazowiecki destruktu asfaltowego.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn destruktu asfaltowego.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Mochowo drewna.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Pacyna destruktu asfaltowego oraz materiałów rozbiórkowych.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Rybno destruktu asfaltowego.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Stanisławów kostki brukowej.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Wiskitki destruktu asfaltowego.
 60. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2021 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości zabudowanych, położonych w Żurominie.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Radomiu na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Struga 86 w Radomiu z podmiotem WSPARCIE Ruszkowski Sp.j.
 63. Informacja w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Kolei Północnego Mazowsza.
 64. Informacja o wysokości zobowiązań zaciągniętych w II półroczu 2020 r. w imieniu Województwa Mazowieckiego przewidzianych w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na 2020 r. w części, której dysponentem jest Departament Nieruchomości i Infrastruktury.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisania umowy sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk.
 66. Informacja w sprawie zwiększenia ilości zestawień pociągów w relacji Warszawa–Szulborze Wielkie.
 67. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 237

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.