Z posiedzeń zarządu

201. posiedzenie zarządu, 25 stycznia 2021 r.

2021.01.26 09:45 , aktualizacja: 2021.01.28 12:54

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 25 stycznia, odbyło się 201. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

 

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Sp. z o.o. – spółka z ograniczona odpowiedzialnością

SP ZOZ – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 200 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 stycznia 2021 r.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2019 r. kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 4. Informacja w sprawie zmiany ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej dotyczącej kadencji dyrektora oraz zastępcy dyrektora samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 5. Informacja w sprawie przeprowadzonego zadania audytowego w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego w Warszawie.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy finansowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
 12. Informacja w sprawie kontroli w zakresie prawidłowości realizacji umów – Aneksów „Strategii Wyjścia” zawartych pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Regionalnym Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o. wraz z rekomendacjami dotyczącymi dalszej realizacji Umów.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumień z instytucjami kultury dotyczących powierzenia Województwu Mazowieckiemu przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rzecz instytucji kultury.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.
 15. Informacja w sprawie proponowanej przez Miasto Ciechanów zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego
 16. Informacja w sprawie rozliczeń dotacji udzielonych w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na terenie województwa mazowieckiego.
 17. Informacja w sprawie rozliczenia projektu pn.: „Wystawa Nad Wisłą, na Urzeczu i zakup kopii szkuty z Czerska” w formie dotacji celowej udzielonej w 2020 r. dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 18. Informacja w sprawie ewaluacji Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022.
 19. Informacja w sprawie wsparcia infrastruktury energetycznej w ramach Programu Polska Wschodnia 2021–2027.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 122 Ewaluacja i badania, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów ewaluacji w ramach RPO WM”.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 6 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 6 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 28. Informacja w sprawie nazwy przyszłego programu regionalnego dla województwa mazowieckiego na lata 2021–2027.
 29. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 30. Informacja w sprawie monitorowania zadań w zakresie pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie roli Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
 31. Informacja dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu części dofinansowania w ramach RPO WM 2014–2020, którego stroną jest Powiat Przasnyski.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „E- zdrowie dla Mazowsza 2”, nr RPMA.02.01.01-14-i375/20, złożonego przez Województwo Mazowieckie w ramach naboru RPMA.02.01.01-IP.01-14-095/19, Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 - E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 33. Informacja w sprawie zgłoszeń: Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim o umożliwienia wysłania wniosków o dofinansowanie w zakończonym naborze z Działanie 5.3. Dziedzictwo kulturowe, typ projektów: Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych, nr RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 34. Informacja w sprawie ustaleń Krajowej Administracji Skarbowej po przeprowadzeniu kontroli projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)” potwierdzonych przez kontrolę Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 35. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1909/190/20Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2020 r. (za okres: 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.)
 36. Informacja w sprawie organizacji wideokonferencji Samorządu Województwa Mazowieckiego i Związku Województw RP.
 37. Informacja w sprawie udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w XIV edycji targów „Natura FOOD” oraz X edycji targów „beECO”.
 38. Informacja w sprawie zmian w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości na rok 2021 w związku z zadaniem inwestycyjnym.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie-Zalesiu.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia w zakresie określenia zasad współpracy przy organizacji i realizacji działań związanych z organizacją IV Kongresu Czystego Powietrza.
 41. Informacja w sprawie podjęcia współpracy z Fundacją Czyste Powietrze przy opracowywaniu Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego podjęcia współpracy z Fundacją Czyste Powietrze przy opracowywaniu Polskiego Multimedialnego Raportu Klimatycznego TOGETAIR.
 43. Informacja dotycząca oficjalnych wyjazdów służbowych za granicę i wizyt zaplanowanych na 2021 r.
 44. Informacja w sprawie zrealizowanych wyjazdów służbowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za granicę i przyjmowania wizyt delegacji zagranicznych w Urzędzie w 2020 r.
 45. Informacja w sprawie odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach rolnych wypłaconych w 2020 r.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia dokumentów akcji spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w Spółce.
 47. Informacja w sprawie budowy nowej siedziby Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
 48. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Zakup urządzenia do brzegowego zabezpieczenia sieci informatycznej UTM FortiGate100F wraz z usługą instalacji urządzenia, konfiguracją zabezpieczeń i wsparciem producenta” w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”.
 49. Informacja dotycząca zabezpieczenia środków na współfinansowanie zadania pn.: „Zakup ambulansu neonatologicznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie”.

 

 1. Informacja dotycząca propozycji zmian w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na rok 2020.
 2. Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego i wydatków niekwalifikowanych na realizację przez Muzeum Niepodległości w Warszawie projektu pn.: „Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu” w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura Kultury”.
 3. Informacja w sprawie dotacji celowej przekazanej na realizację zadania pn.: „Modernizacja i adaptacja na cele wystawiennicze obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III Budynek nr 1, 3 i 5”.
 4. Informacja w sprawie Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.
 5. Informacja w sprawie skorygowanego wniosku spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. o przyznanie rekompensaty na realizację umowy o świadczenie usług publicznych w 2021 r.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału środków wyodrębnionych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2021 r. na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 7. Informacja w sprawie poniesionych w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 8. Informacja w sprawie wariantów realizacji „Mazowieckiego Instrumentu wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do Internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w 2021 r.
 9. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 10. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Strzegowo w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 11. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie etatu pracownika administracyjnego – specjalisty ds. merytorycznych w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 12. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zatrudnienia z ½ etatu do 1 etatu na stanowisku starszego referenta ds. finansowo-księgowych w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku na zawarcie porozumienia z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
 14. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie pracowników na dwóch etatach administracyjnych w Zespole Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku.
 15. Informacja dotycząca przeniesienia nowodworskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie do budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 16. Prezentacja dotycząca aktualnego zaawansowania realizacji inwestycji pn.: „Budowa nowej siedziby dla Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku”.
 17. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 238

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.