Z posiedzeń zarządu

204. posiedzenie zarządu, 2 lutego 2021 r.

2021.02.03 10:35 , aktualizacja: 2021.02.03 10:41

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 lutego odbyło się 204 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

BOM – Budżet Obywatelski Mazowsza,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

PU – przedsiębiorstwo usługowe,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

SPZOZ – samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:

a)   202 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 stycznia 2021 r. (w trybie obiegowym),

b)   203 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 28 stycznia 2021 r. (w trybie obiegowym),

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie ds. Lecznictwa.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID–19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zatory na rozbudowę budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Drwałach.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brok na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego wraz z zamontowanym na stałe wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Mazowiecka na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jelonki.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zakup drobnego sprzętu specjalistycznego dla OSP w celu promocji bezpieczeństwa na terenie województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla Gminy Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla OSP Jedlnia-Letnisko.
 1. Informacja w sprawie uruchomienia pomocy finansowej dla gmin w ramach zadania „OSP–2021”.
 1. Informacja w sprawie uruchomienia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2021”.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na akceptację zakresu zrealizowanych prac wykonanych w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP–2020” przez Gminę Jabłonna Lacka oraz Gminę Pułtusk.
 1. Informacja w sprawie Inicjatywy samorządowej Starosty Warszawskiego Zachodniego w ramach realizacji projektu pn.: „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu planowania, przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie działań prawnych związanych ze zwrotem wydatków Województwa Mazowieckiego poniesionych, w latach 2018–2020, na pokrycie ujemnego wyniku finansowego podległych SPZOZ.
 1. Informacja w sprawie Półrocznego sprawozdania z wykonania planu audytów ochrony danych osobowych (II półrocze 2020 r.).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi mieszkańców miasta Zielonka z dnia 17 listopada 2020 r. na działania Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 1. Informacja z kontroli doraźnej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze edukacji zdrowotnej dotyczącej zapobiegania zaburzeniom depresyjnym wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na 2021–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towarów i usług) w zakresie działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2019–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019–2022.
 1. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” przez Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie propozycji wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Informacja w sprawie zakresu i wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego dla podmiotów leczniczych na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia w budżecie Województwa Mazowieckiego oraz ujęcie w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego środków finansowych przeznaczonych na pilotażową realizację programu stypendialnego dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 1. Informacja w sprawie projektu „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie utworzenia Centrum Chirurgii Robotycznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 1. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie pn.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020 w 2021 r.
 1. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” w okresie od września 2019 r. do grudnia 2020 r. oraz propozycji zwiększenia środków finansowych na realizację tego programu na lata 2021–2022.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 1. Informacja w sprawie Raportu z monitoringu Wojewódzkiego Programu Pomocy i Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na lata 2018–2022.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 1. Informacja w sprawie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji prowadzonej przez PU „HETMAN” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Aneksu nr 2 do umowy finansowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Sobolew w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.
 1. Informacja w sprawie zmian w planie finansowym Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości na rok 2021 w związku z zadaniem modernizacyjnym.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Sienkiewicza 54 w Ostrołęce.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości gruntowej położonej przy al. Jana Pawła II w Ostrołęce.
 1. Informacja w sprawie prowadzenia postępowań związanych z nabyciem nieruchomości stanowiących Zbór Mennonicki w Nowym Wymyślu, zabytkową, drewnianą szkołę i dawną świątynię ewangelicką w Nowym Troszynie.
 1. Informacja w sprawie wniosku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Rynek 4/5 w Radomiu oraz rezygnacji z nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Wernera 8a.
 1. Informacja w sprawie zmian w planie finansowym Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc styczeń 2021 r.
 1. Informacja w sprawie wniosku o zbycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Bielsku Podlaskim przy ulicy 3 Maja 4.
 1. Informacja w sprawie możliwości kontynuowania współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z regionalnymi rozgłośniami radiowymi, portalami i prasą lokalną z Mazowsza.
 1. Informacja w sprawie założeń finansowych realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE” w latach 2021–2023.
 1. Informacja w sprawie odnowienia członkostwa, Gospodarstwa Sadowniczego Joanny Niebrzydowskiej, w Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych III kadencji.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
 1. Informacja w sprawie Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu (MIWAZK).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Mińskim dotyczącego współorganizacji projektu pt. „Stolica Kultury Mazowsza” w 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie ewentualnego udziału Województwa Mazowieckiego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia.
 1. Informacja w sprawie znoszenia ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 oraz wznowieniem działalności Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego od 1 lutego br.
 1. Informacja w sprawie niewykorzystanych środków w 2020 roku oraz zwiększenia zapotrzebowania na realizację zadań Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie głosowania pisemnego nad uchwałą Wspólników spółki POLREGIO Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki POLREGIO Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 1. Informacja w sprawie Projektu BOM realizowanego przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu pn.: „Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji”.
 1. Informacja w sprawie rozszerzenia projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o. i upoważnienia do jej podpisania.
 1. Informacja dot. realizacji zadań związanych z Budżetem Obywatelskim Mazowsza oraz poprawą bezpieczeństwa na wybranych  przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-089/19 dla Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 27/2020/RF-I-SE.433.3.18.2020.AD z dnia 8 grudnia 2020 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.
 1. Informacja w sprawie wprowadzenia zmian w ramach konkursu dla startupów „Startuj z Mazowsza”.
 1. Informacja w sprawie długości procesu weryfikacji wniosków o płatność w IV kwartale 2020 r. przez Instytucje Pośredniczące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (stan na 31.12.2020 r.).
 1. Informacja w sprawie zwiększenia alokacji w naborze nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego, wydłużenie terminu realizacji zadania, pozostawienie oszczędności oraz przeniesienie środków w projekcie Miasta i Gminy Łosice pn.: „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach” realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie korekty finansowej nałożonej na Województwo Mazowieckie w wyniku kontroli doraźnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – dot. realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e‑administracji i geoinformacji”.
 1. Informacja w sprawie finansowania zamówienia na Wykonywanie modyfikacji systemów informatycznych, przeprowadzenie instruktaży i świadczenie usług asysty technicznej w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2.
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środów pomiędzy zadaniami w projekcie pn.: „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, II Oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, działanie 2.1 „E-Usługi”, poddziałanie 2.1.1 „E-Usługi dla Mazowsza”.
 1. Informacja w sprawie możliwości zawarcia ugody z Wykonawcą umowy na „Cyfryzację danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz utworzenie metadanych i usług dla zbiorów i usług danych przestrzennych” - projekt „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI).
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 314

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.