Z posiedzeń zarządu

205. posiedzenie zarządu, 9 lutego 2021 r.

2021.02.10 10:15 , aktualizacja: 2021.02.10 10:26

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 9 lutego,  odbyło się 205. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

PT PROW – Pomoc techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROD – Rodzinny Ogród Działkowy,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

S.A. – spółka akcyjna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

TIK – technologie informacyjno – komunikacyjne

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 201 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 25 stycznia 2021 r.

 

 1. Informacja w sprawie podziału dodatkowych środków na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego przeznaczonych na dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy w związku z epidemią COVID-19 w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2021.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Teatrze.

 

 1. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu odwołanie dyrektora Instytucji kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedlnia-Letnisko na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jedlnia-Letnisko.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” w obszarze polityki społecznej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictw do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz zawierania umów związanych z udzieleniem zamówień publicznych w zakresie dostaw paliwa oraz papieru do drukarek i kserokopiarek na rzecz instytucji kultury.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.

 

 1. Informacja w sprawie propozycji podziału wolnych środków wynikających z rocznego sprawozdania Rb – NDS za 2020 r.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć promujących rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2021.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych określających kwoty przypadające do zwrotu pochodzące z Europejskiego Fundusz Morskiego i Rybackiego.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji w 2021 roku Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020–2021 w ramach PT PROW 2014–2020.

 

 1. Informacja w sprawie raportu z realizacji Planu Promocji Gospodarczej Województwa Mazowieckiego w kraju i za granicą za 2020 rok oraz Planu Promocji Gospodarczej Województwa Mazowieckiego w kraju i za granicą na 2021 rok.

 

 1. Informacja dotycząca Inicjatywy Trójmorza, II Forum Regionów Trójmorza i Samorządowego Kongresu Gospodarczego 27–28 kwietnia 2021 r.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” w 2020 r. oraz propozycji zwiększenia środków finansowych na realizację tego programu na lata 2021–2022.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie oceny podjętych przez Ministra Zdrowia działań zmierzających do wypracowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju leczenie szpitalne.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy na rozbiórkę budynków położonych w Otwocku.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Sobiekursku.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Nadrzecznej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania zawiadomienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z Umowy Rocznej nr W/UMWM-UU/UM/NI/5450/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Informacja w sprawie przyjęcia Raportu z konsultacji społecznych założeń do projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 w perspektywie finansowej 2021–2027.

 

 1. Informacja w sprawie wniosku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie o nabycie na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Ciechanowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4302/26 w obrębie 10 Śródmieście.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 23.

 

 1. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie dotyczącego wyrażenia  zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości, stanowiącej działkę nr 199/6 w Pruszkowie.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Medycznej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: „Stowarzyszenie Kolej Północnego Mazowsza”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Płocku na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości o łącznej powierzchni 32,5 m2.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej w Wólce Domaniowskiej, gm. Przytyk.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia woli w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki.

 

 1. Informacja w sprawie bieżącego stanu rozliczeń dotacji udzielonych na zadanie pn. Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Gąbin drewna.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Słubice drewna.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Radzanowo kostki betonowej.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Brudzeń Duży segmentów ogrodzenia.

 

 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2021 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji wspólnej inwestycji  Województwa Mazowieckiego i Skarbu Państwa – Sądu Apelacyjnego w Warszawie, na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9.

 

 1. Informacja w sprawie zadania realizowanego przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie pn.: „Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem”.

 

 1. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Naprawa mobilnego aparatu RTG DX-D100 w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie Sp. z o.o.”.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia osobowego na etat dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2021 roku.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego, organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej na realizację zadania publicznego w trybie konkursowym na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057) w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu pt. „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania budżetowego „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.

 

 1. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.

 

 1. Informacja w sprawie koncertu promocyjnego Mazowieckiego Szlaku Tradycji.

 

 1. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Hieronima w Sobowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

 

 1. Informacja w sprawie znoszenia ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 oraz wznowieniem działalności Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego od 12 lutego br.

 

 1. Informacja dotycząca propozycji katalogu zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, Rewitalizacji Parków, Zadrzewienia terenów oraz Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2021”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowego dwutlenku siarki w powietrzu.

 

 1. Informacja dot. możliwości udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn.: Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD „Bemowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadania pn. Naprawa drogi dojazdowej do: działek, parkingów i biura w ROD „Bemowo” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2021–2025.

 

 1. Informacja w sprawie możliwości dołączenia Radomskiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Tytusa Chałubińskiego do projektu pozakonkursowego pn.: E-zdrowie dla Mazowsza 2 realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza w roli Partnera Projektu.

 

 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie w 2021 r., przez Mazowieckie Biuro Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, planów urządzeniowo – rolnych, założeń do projektów scaleń gruntów i ocen oddziaływania na środowisko.

 

 1. Informacja w sprawie korekty finansowej nałożonej na Województwo Mazowieckie w wyniku kontroli doraźnej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych – dot. realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e‑administracji i geoinformacji”.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości", zadanie - "Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji".

 

 1. Informacja dot. procesu utworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce.

 

 1. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Osi priorytetowej II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.

 

 1. Informacja dotycząca aktualizacji Strategii Inwestycyjnej do Umowy o finansowaniu podpisanej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach RPO WM 2014–2020.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021–2027 w Polsce.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinkach: od km 38+170 do km 38+662, od km 39+268 do km 51+500, od km 55+350 do km 57+660 oraz od km 69+230 do km 72+781” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia przez Województwo Mazowieckie przetwarzania danych osobowych Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej w związku z realizacją zasad współpracy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie a Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy realizacji „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” w obszarze polityki społecznej.

 

 1. Informacja w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji pasażerskich przewozów autokarowych na obszarze województwa mazowieckiego.

 

 1. Informacja w sprawie zmian w przepisach dotyczących uzyskiwania przez podmioty lecznicze pozytywnej opinii o celowości inwestycji.

 

 1. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

 

 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 268

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.