Z posiedzeń zarządu

207. posiedzenie zarządu, 16 lutego 2021 r.

2021.02.17 10:30 , aktualizacja: 2021.02.17 10:42

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 16 lutego, odbyło się 207 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 204 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 2 lutego 2021 roku.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzania kontroli doraźnej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 6. Informacja w sprawie wsparcia finansowego na rozbudowę strażnicy OSP w Pęcławiu – Gmina Góra Kalwaria i OSP Głowaczów - Gmina Głowaczów oraz na budowę strażnicy we wsi Czarnia – Gmina Kadzidło.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 8. Informacja sprawie wyników analizy ryzyka dla realizacji zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego wykonywanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w roku 2020.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na oddanie niektórym wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym w bezpłatne używanie mienia ruchomego stanowiącego własność Województwa Mazowieckiego.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 12. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego, wydłużenie terminu realizacji zadania, pozostawienie oszczędności oraz przeniesienie środków w projekcie Miasta i Gminy Łosice pn.: „Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach” realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 13. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 14. Informacja dotycząca stanu wdrażania instrumentów finansowych w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014–2020 przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach umowy o finansowaniu z dnia 9 grudnia 2016 r.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnych Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014–2020+” w zakresie możliwości jej finansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III.
 17. Informacja w sprawie niezaangażowanych środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 18. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dodatkowych środków z instrumentu REACT-EU na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach naboru RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 20. Informacja w sprawie założeń do regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, typ projektu: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.
 21. Informacja w sprawie zmian w projekcie „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
 22. Informacja w sprawie podziału dodatkowych środków na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego przeznaczonych na dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków Funduszu Pracy w związku z epidemią COVID-19 w ramach projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy realizowanych w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na rok 2021.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim.
 24. Informacja w sprawie zwiększenia wynajmowanej powierzchni biurowej.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nałożenia na podmioty lecznicze obowiązku wykonania zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2021 roku w formie dotacji celowej powiatom prowadzącym, w ramach powiatowych bibliotek publicznych, działy pedagogiczne na bazie zlikwidowanych filii bibliotek pedagogicznych.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 29. Informacja w sprawie planowanych działań w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.
 30. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji przyznanej dla Stowarzyszenia Szkolna Liga Siatkówki na realizację zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu Nr 5 do Umowy określającej zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa mazowieckiego w okresie trwałości projektu, w latach 2016–2020.
 32. Informacja w sprawie operowania Regionalną Siecią Szerokopasmową „Internet dla Mazowsza” (Sieć IdM).
 33. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie umowy na realizację zadań istotnych dla osiągniecia celów przedsięwzięcia Smart Villages.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Planu Działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich Mazowsza do roku 2027.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
 37. Informacja w sprawie niewydatkowanych w 2020 roku dochodów określonych w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadania, wynikające z tej ustawy.
 38. Informacja w sprawie rozliczenia zadania publicznego wskazanego do kontroli - zadania pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy”, realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich Wola Korycka Dolna „Wolanki”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
 41. Informacja w sprawie organizacji imprez kulturalno-promocyjnych w postaci pikników kulturalno-promocyjnych pn.: „Serdeczne Mazowsze” w ośmiu różnych miastach województwa mazowieckiego.
 42. Informacja w sprawie przygotowania kampanii promującej wypoczynek weekendowy i wakacyjny na Mazowszu.
 43. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 44. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 45. Informacja w sprawie realizacji zadania „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 46. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków wkładów własnych na współfinansowanie projektu planowanego do realizacji przez Stację Muzeum w ramach Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 47. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie w ramach Programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021.
 48. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie upamiętnienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100. rocznicę urodzin.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie upamiętnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę urodzin.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie upamiętnienia Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej w 120. rocznicę urodzin.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze.
 53. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Sportu i Turystyki na realizacje zadania: Wystawa czasowa „Kazimierz Górski – Trener Legenda”.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania zawiadomienia o ustanowieniu zastawu rejestrowego na wierzytelnościach z Umowy Rocznej nr W/UMWM-UU/UM/NI/5450/2020 o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2020 r.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na nieruchomości położonej w Płocku przy Placu Celebry Papieskiej.
 56. Informacja w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie użyczenia Muzeum Regionalnemu w Siedlcach nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Iganie przy ul. Karola Karskiego.
 58. Informacja w sprawie siedzib Rejonów Drogowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz ich terytorialnego zasięgu działania.
 59. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 62. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 63. Informacja w sprawie zmiany sposobu finansowania zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej” realizowanego przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 64. Informacja dotycząca zadania pn.: „Zakup sterylizatora parowego dla Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny w Warszawie, ul. Barska 16/20” w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 65. Informacja w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Budowa mostu na rzece Wiśle pomiędzy miejscowością Antoniówka Świerżowska a miejscowością Świerże Górne wraz z drogami dojazdowymi”.
 66. Informacja w sprawie przygotowania informacji pisemnej, dotyczącej realizacji oraz planu inwestycji w instytucjach kultury Samorządu Województwa Mazowieckiego na najbliższe posiedzenie Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 67. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 318

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.