Z posiedzeń zarządu

210. posiedzenie zarządu, 22 lutego 2021 r.

2021.02.23 11:15 , aktualizacja: 2021.02.23 11:24

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

22 lutego odbyło się 210 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 205 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 9 lutego 2021 roku,
 2. 206 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 12 lutego 2021 roku (w trybie obiegowym),
 3. 208 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 17 lutego 2021 roku (w trybie obiegowym),
 4. 209 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 18 lutego 2021 roku (w trybie obiegowym).

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 3. Informacja w sprawie świadczeń pieniężnych dla dyrektora instytucji kultury.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez pełniącą obowiązki Dyrektora Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy zatrudnienia na rzecz innego podmiotu.
 7. Informacja w sprawie uruchomienia pomocy finansowej dla gmin w ramach zadania „OSP–2021”.
 8. Informacja w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Strategii Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.
 9. Informacja w sprawie zatwierdzenia Raportu z wykonania Rocznego Planu Działania na 2020 r. przedłożonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Informacja w sprawie podjęcia współpracy na płaszczyźnie informacyjnej z portalami lokalnymi na Mazowszu w 2021 roku.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Płocki zadań z zakresu organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
 16. Informacja w sprawie zwiększenia planu wydatków roku 2021 w ramach projektu pod nazwą „Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych” w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/2021 ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 17. Informacja w sprawie zwiększenia planu wydatków w roku 2021 w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038 oraz w planie wydatków majątkowych.
 18. Informacja dotycząca prośby wniesionej przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia na stanowisku samodzielnego referenta.
 19. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroniki i informatyki medycznej w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu.
 20. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie technik elektroradiolog w Medycznej Szkole Policealnej w Przasnyszu.
 21. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Jedlnia-Letnisko w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 22. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Miasto i Gminę Drobin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 23. Informacja w sprawie założeń kampanii promocyjnej planowanej do realizacji w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.
 24. Informacja w sprawie zwiększenia planu finansowego na 2021 r. dla Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia książki procedur związanej z realizacją zadań delegowanych w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz działań objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020.
 28. Informacja w sprawie wyników III edycji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 31. Informacja w sprawie wsparcia finansowego budowy pomnika poświęconego Poległym Polskim Żołnierzom z 1920 r. w Sochocinie.
 32. Informacja w sprawie rozliczenia dotacji udzielonej w 2020 r. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
 33. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021.
 34. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” na zadanie: organizacja czasowych wystaw muzealnych.
 35. Informacja w sprawie dodatkowych środków na 2021 rok Mazowieckiego Instytutu Kultury w Warszawie.
 36. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Turystyczna marka Mazowsze” oraz „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 37. Informacja w sprawie zwolnienia członków Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z opłaty składki członkowskiej na rok 2021 oraz jednorazowego zwiększenia składki dla Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska dla powiatu piaseczyńskiego do roku 2023 z perspektywą na lata 2024–2027.
 40. Informacja w sprawie zaawansowania prac nad projektem podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie.
 41. Informacja w sprawie wojewódzkiego programu ochrony środowiska.
 42. Informacja w sprawie sprawozdań za rok 2020 oraz planów działania na rok 2021 niepublicznych podmiotów, którym zlecono w latach 2019–2023 prowadzenie ośrodków adopcyjnych.
 43. Informacja w sprawie sprawozdania z działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego za rok 2020 i planu działania tego Ośrodka na rok 2021.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 9 do Umowy Ramowej nr 4/KM/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie na wynajem pomieszczeń.
 47. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Okunince gm. Włodawa.
 48. Informacja w sprawie wniosku Prezydenta Miasta Płocka o wyrażenie zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 49. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wyrażenie zgody na wykorzystanie wagonów piętrowych do uruchomienia komercyjnego pociągu „Słoneczny”.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów klas VII i VIII z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.
 51. Informacja w sprawie projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19”.
 52. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce dotyczącego rozwiązania umowy na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”.
 53. Informacja w sprawie projektu „Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego”.
 54. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spółka z o.o.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczeń na potrzeby uruchomienia rejestru akcjonariuszy.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 58. Informacja w sprawie wniesienia aportu do spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 59. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa aparatu RTG typ EIDOS RF 439 w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie”.
 60. Informacja w sprawie zadania realizowanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. pn.: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w obiektach Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. – I etap dokumentacja”.
 61. Informacja w sprawie wyniku postępowania kwalifikacyjnego do składu Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 62. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 dla województwa mazowieckiego.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 65. Informacja w sprawie realizacji XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 68. Informacja w sprawie rejestru dłużników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007–2013 i biegu terminu przedawnienia.
 69. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1909/190/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2020 r. (za okres: 01.01.2021 r. – 02.02.2021 r.).
 70. Informacja w sprawie stanu wdrożenia Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014–2020.
 71. Informacja w sprawie wniosku Powiatu Przasnyskiego dotyczącego zwiększenia dofinansowania dla 2 projektów pozakonkursowych planowanych do realizacji w ramach Osi Priorytetowej VII Rozwój Regionalnego Systemu Transportowego, Działania 7.1 – Infrastruktura drogowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM 2014-2020.
 72. Informacja w sprawie spotkań informacyjnych dotyczących drogi ekspresowej S10 oraz Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (S50/A50).
 73. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 322

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.