Z posiedzeń zarządu

212. posiedzenie zarządu, 2 marca 2021 r.

2021.03.03 12:20 , aktualizacja: 2021.03.04 10:02

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

2 marca odbyło się 212 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

TIK – technologie informacyjno – komunikacyjne,

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 207 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 16 lutego 2021 r.,
 2. 211 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 25 lutego 2021 r. (w trybie obiegowym).
 1. Informacja w sprawie podstawowych zasad oraz warunków uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu pracy komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w trybie zdalnym.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu .
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania umów zawieranych przez Województwo Mazowieckie z jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie pomocy finansowej udzielanej z budżetu Województwa Mazowieckiego celem wsparcia Ochotniczych Straży Pożarnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu.
 1. Informacja w sprawie otwartego konkursu ofert na zadanie „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej” i zadanie „Przedsiębiorcza Młodzież – wspieranie myślenia przedsiębiorczego pierwszym krokiem do budowania ekosystemu start-upowego”.
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Kancelarii Marszałka Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do dokonywania czynności z zakresu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych o wartości przekraczającej 5.000 zł (bez podatku od towaru i usług) w zakresie działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” oraz rozliczania tej pomocy.
 1. Informacja w sprawie akceptacji wzorów formularzy niezbędnych do realizacji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
 1. Informacja w sprawie projektu Gminy Michałowice realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
 1. Informacja w sprawie rozliczenia realizacji zadań publicznych wskazanych do kontroli (dot. projektów Koła Gospodyń Wiejskich w Czernicach Borowych oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Ziomku).
 1. Informacja w sprawie rozliczenia realizacji zadań publicznych wskazanych do kontroli (dot. projektów: Koła Gospodyń Wiejskich w Malinowie Nowym, Koła Gospodyń Wiejskich Krępianki w Krępie Kościelnej, Koła Gospodyń Wiejskich w Węgrzynowie, Koła Gospodyń Wiejskich w Chustkach oraz Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Coniew).
 1. Informacja dotycząca zatwierdzenia aktualizacji Strategii Inwestycyjnej Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu literacko-plastycznego „Jestem z Mazowsza – to powód do dumy”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Realizacja działań związanych z edukacją w zakresie ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w obydwu zakresach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zorganizowania XVII edycji „Konkursu – zbiórka surowców wtórnych” dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich z terenu województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 7 do Umowy Ramowej nr 5/WKD/NI.IT.I./09 z dnia 19 maja 2009 r. o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy Województwem Mazowieckim a Spółką Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc luty 2021 r.
 1. Informacja w sprawie wytycznych i założeń do opracowania rozkładu jazdy pociągów „Kolei Mazowieckich – KM” edycji 2021/2022.
 1. Informacja w sprawie wniosku Otwockiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej dotyczącego uzyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.
 1. Informacja w sprawie opracowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 2 do umowy w sprawie współdziałania pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Mława w ramach zadania pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Boguty-Pianki destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Klembów destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Siemiątkowo destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Szydłowo destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Puszcza Mariańska kostki brukowej.
 1. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania i przesunięcia środków w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021– 2038, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od km ok. 4+380 do km ok. 4+850 w miejscowości Mikanów na terenie gminy Mińsk Mazowiecki.
 1. Informacja w sprawie wprowadzenia nowego zadania i przesunięcia środków w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy południowo-wschodniej obwodnicy miasta Żuromin.
 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2021.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Klembów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozliczenie pomocy finansowej związanej z zadaniem realizowanym przez Gminę Wołomin w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia osobowego na etat dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie, w 2021 roku, środków z przeznaczeniem na pracownicze plany kapitałowe (dot. jednostek oświatowych).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 1. Informacja w sprawie zakończenia kadencji Zarządcy Warszawskiej Opery Kameralnej.
 1. Informacja w sprawie realizacji Przedsięwzięcia C.1.2. Spójny krajobraz kulturowy – katalog projektów w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021.
 1. Informacja w sprawie współpracy Województwa Mazowieckiego z Miastem Radom przy zagospodarowaniu Kamienicy Deskurów w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2021.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Miasta Stołecznego Warszawy.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków wkładów własnych na współfinansowanie projektów planowanych do realizacji przez Stację Muzeum w ramach dotacji Miasta Stołecznego Warszawy.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie podsumowania pracy badawczej pt.: „Wkład turystyki w gospodarkę Mazowsza” w roku 2018, 2019 oraz projekcji podstawowych komponentów opracowania dla roku 2020.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanek województwa mazowieckiego” na lata 2020–2023.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2017–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.
 1. Informacja w sprawie projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania zleconego polegającego na organizacji, finansowaniu oraz zapewnieniu warunków odbywania staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans’’ Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie Zadania realizowanego przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie pn.: „Rewitalizacja wilii Gabriela Narutowicza przy ul. Parkowej 23 w Warszawie wraz z jego otoczeniem”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia III edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”.
 1. Informacja w sprawie wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu dużego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 1/2021/RF-I-SE.433.3.20.2020.MJ z dnia 21 stycznia 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zadania wybranego do dofinansowania dla Gminy Sobolew lub zmianę nazwy wybranego zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Gończyce w gminie Sobolew”, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmiany projektu pozakonkursowego pn.: „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie niezaangażowanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie podziału alokacji w ramach Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (Program Polska Wschodnia+).
 1. Informacja w sprawie rozpoczęcia negocjacji Kontraktu programowego w ramach perspektywy finansowej 2021–2027.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Spółka z o.o.
 1. Sprawy różne.

 

Liczba wyświetleń: 324

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.