Z posiedzeń zarządu

214. posiedzenie zarządu, 15 marca 2021 r.

2021.03.16 11:15 , aktualizacja: 2021.03.18 09:10

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dnia 15 marca 2021 roku odbyło się 214 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 212 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 2 marca 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do obsadzenia stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyniku sprawy sądowej prowadzonej przez Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, sygnatura akt III C 990/19.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia finansowego na serwis licencji oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań Marszałka wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, realizowanych w Departamencie Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii na lata 2022–2025.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Wołomińskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Otwockim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Białobrzeskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Białobrzegach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Przysuskim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Przysusze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim i Powiatem Sierpeckim o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.
 1. Informacja w sprawie propozycji zwiększenia liczby etatów administracyjnych w Bibliotece Pedagogicznej w Siedlcach o 0,5 etatu.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie etatu sekretarza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie wykorzystania środków finansowych zaplanowanych w budżecie województwa na realizację „Mazowieckiego Instrumentu wsparcia jst na zakup sprzętu komputerowego i usług dostępu do Internetu dla uczniów z terenu województwa mazowieckiego w celu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu” w 2021 r.
 1. Informacja w sprawie prośby wniesionej przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wymiaru zatrudnienia na stanowisku specjalisty do spraw księgowo-kadrowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wykazu Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie sprawozdania z działalności Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego w Otwocku za rok 2020 oraz planu działania tego Ośrodka na rok 2021.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2019–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nałożenia na podmioty lecznicze obowiązku wykonania w 2021 r. zadania dotyczącego wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu medycznego, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Informacja w sprawie propozycji podziału dodatkowych środków na realizację „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” w latach 2021–2022.
 1. Informacja w sprawie propozycji nowego terminu przejęcia działalności Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 1. Informacja w sprawie zakresu i wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego dla podmiotów leczniczych na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 1. Informacja dotycząca ambulansów zgłoszonych do dyspozycji Zarządu Województwa Mazowieckiego celem dalszego rozdysponowania.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie za 2020 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego mieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika – Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Umowy Spółki Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o.
 2. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy nr 5/NI.II/N/13 o użyczenie nieruchomości, zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Centrum Psychiatrii „Drewnica” Sp. z o.o. oraz przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości położonych w Ząbkach w rejonie ulicy Szpitalnej.
 1. Informacja w sprawie wniosku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu o przekazanie nieruchomości położonej w Radomiu przy ulicy Okulickiego 9.
 1. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.
 1. Prezentacja nt.: Sytuacji w psychiatrii dzieci i młodzieży w czasie pandemii w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu.
 1. Informacja w sprawie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Spółka z o.o.
 1. Informacja w sprawie projektu Gminy Orońsko dotycząca wniosku nr RPMA.04.02.00-14-i205/20, tytuł: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położnych na terenie Gminy Orońsko, tj.: Publicznej Szkoły Podstawowej w Wałsnowie oraz Hydroforni Orońsko” złożonego w ramach konkursu RPMA.04.02.00-14104/20, Działanie 4.2. Efektywność energetyczna, Typ projektów Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – RPO WM 2014 – 2020.
 1. Informacja w sprawie projektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach nr RPMA.04.02.00-14-c050/19 zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-084/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
 1. Informacja w sprawie terminu zakończenia realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie współdziałania pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Mława w ramach zadania pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Mławy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 2 do umowy w sprawie współdziałania pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Mława w ramach zadania pn.: „Budowa zachodniej obwodnicy Mławy – odcinek między ulicą Gdyńską a nowoprojektowaną drogą krajową S7”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji IV edycji konkursu pn. „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Stara Szopa”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Informacja w sprawie podsumowania pracy badawczej pt.: „Wkład turystyki w gospodarkę Mazowsza” w roku 2018, 2019 oraz projekcji podstawowych komponentów opracowania dla roku 2020
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 1. Informacja w sprawie współfinansowania budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Radzyminie.
 1. Informacja w sprawie umorzenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programów Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 1. Informacja w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu za dzierżawę obiektu Kina Luna w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie wywołanych epidemią COVID-19 ograniczeń od 15 marca br. działalności Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 3. Sprawy różne

Liczba wyświetleń: 308

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.