Z posiedzeń zarządu

217. posiedzenie zarządu, 23 marca 2021 r.

2021.03.24 11:05 , aktualizacja: 2021.03.26 08:54

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wykaz skrótów:

 

BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami,

MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

S.A. – spółka akcyjna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 213 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 9 marca 2021 r.,
 2. 215 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 17 marca 2021 r. (w trybie obiegowym),
 3. 216 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 18 marca 2021 r. (w trybie obiegowym).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie potwierdzenia decyzji Sekretarza Województwa - Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Zespole.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień dotyczących zakupu kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień dotyczących zakupu sprzętu komputerowego i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 1. Informacja w sprawie zatwierdzenia zakresu podmiotowego, przedmiotowego i ilościowego zakupów realizowanych na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2021 r.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania mającego na celu promocję flagi Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz spółek prawa handlowego z udziałem województwa mazowieckiego oraz jednostek i podmiotów podlegających kontroli na mocy przepisów prawa.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 1. Informacja w sprawie kwartalnych informacji, które Województwo Mazowieckie jest zobowiązane przedkładać Ministerstwu Finansów w związku z umową pożyczki.
 1. Informacja w sprawie udzielonych, w roku 2020 przez Województwo Mazowieckie i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ulgach w zakresie należności publicznoprawnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zlecenia Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi realizacji zadania publicznego pn.: „Usuwanie skutków trzęsienia ziemi w Chorwacji poprzez pomoc osobom poszkodowanym i poprzez wzmocnienie potencjału Chorwackiego Czerwonego Krzyża”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji w 2021 roku konkursu pn.: „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego podziału pomocy finansowej przeznaczonej na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VIII Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Działanie 8.3].
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia III edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Zasad realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie Kwartalnego i Rocznego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym i Rocznym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym i Rocznym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości (za 2020 r., w tym IV kwartał 2020 r.).
 1. Informacja w sprawie podziału środków UE na programy Interreg 2021–2027 z udziałem Polski.
 1. Informacja w sprawie zmian w projekcie „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
 1. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych projektach niepowodujących zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie propozycji kryteriów wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie zmiany nazwy projektu realizowanego przez Miasto Mińsk Mazowiecki pn.: Budowa drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego dla zadania Gminy Rzewnie pn.: Budowa obiektu przedszkolnego oraz stołówki szkolnej dla dzieci z terenu Gminy Rzewnie, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie dofinansowania, zmianę zakresu rzeczowego i wydłużenie terminu realizacji w projekcie Gminy Skaryszew pn.: „Bulwar w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką” realizowanym w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustalenia dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego kwot środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.01-IP.02-14-001/20, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2020 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym uchwałą Nr 1909/190/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2020 r.(za okres: 01.02.2021 r. – 28.02.2021 r.).
 1. Informacja w sprawie zwrotu beneficjentowi mylnie przekazanych środków.
 1. Informacja dotycząca konkursu RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20 w zakresie kwalifikowalności kosztu podatku od towarów i usług (VAT).
 1. Informacja w sprawie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie i dofinansowanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku realizowanych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie cel.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Warszawie na zawarcie porozumienia z Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Miasto Ostrołęka, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Pułtuski, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 1. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w IV kwartale 2020 r. przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie zagospodarowania budynków A, B i H znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Brzeskiej 12.
 1. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie użyczenia Międzyleskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Warszawie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świebodzińskiej 14.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zawarcia, przez Województwo Mazowieckie ze Skarbem Państwa-Centrum Unijnych Projektów Transportowych, umowy licencyjnej dla Zintegrowanego Modelu Ruchu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę obiektu budowlanego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie informacji o stanie mienia Województwa Mazowieckiego na dzień 31 grudnia 2020 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 760 Stacja Kolejowa Pruszków – droga 718, położonej na terenie miasta Pruszków.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych dróg oraz odcinków dróg położonych na terenie województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Aneksu nr 3 do porozumienia dotyczącego przebudowy rowu U–1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Stanisławów destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grudusk destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Karczew destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Dębe Wielkie destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Łąck drewna.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Jedlińsk destruktu asfaltowego.
 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2021.
 1. Informacja w sprawie modernizacji elewacji budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w formie darowizny Miastu i Gminie Gąbin mienia ruchomego.
 1. Projekt uchwały Zarządu  Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Ziejkowej 4A w Gostyninie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 1. Informacja w sprawie sprawozdania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Polityki Senioralnej z realizacji planu wykonawczego za 2020 r. wraz z propozycją planu wykonawczego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kozienickiego na lata 2021–2025 z perspektywą do roku 2029.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej pomocy finansowej na realizację działań edukacyjno–przyrodniczych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej pomocy finansowej na realizację działań edukacyjno–przyrodniczych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy o przyznanie grantu na dofinansowanie projektu pn.: „Ptasia stołówka”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę Pentacomp Systemy Informatyczne S.A., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Informacja w sprawie składanych wniosków przez podmioty systemem BDO (rejestrowych, aktualizacyjnych, o wykreślenie z rejestru) w module rejestrowym i ich weryfikacja oraz w sprawie składanych w module sprawozdawczym sprawozdań z zakresu gospodarki produktami, opakowaniami oraz odpadami na terenie województwa mazowieckiego i ich weryfikacja.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie projektu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych 2021”.
 1. Informacja w sprawie wniosku Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 1. Informacja w sprawie formy przekazywania sprawozdań jednostkowych Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa gammakamery SPECT typ ANYSCAN S w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie”.
 1. Informacja w sprawie głosowania pisemnego nad uchwałą Wspólników spółki POLREGIO Spółka z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały Wspólników spółki POLREGIO Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i remontów w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz podmiotach leczniczych działających w formie spółki, w której Województwo Mazowieckie posiada udziały.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "MEDITRANS OSTROŁĘKA" Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: ,,Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie II edycji konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia – Wschód – rowerowy szlak wschodniego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Informacja w sprawie umorzenia czynszu najemcy w Mazowieckim Instytucie Kultury.
 1. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków wkładów własnych na współfinansowanie projektów planowanych do realizacji przez Stację Muzeum w ramach Programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pod nazwą „Patriotyzm Jutra”.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektów planowanych do realizacji przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ramach programów Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021.
 1. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 1. Informacja w sprawie programu B.3.1. – Kultura zaprasza ze Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ramach programu MKIDN 2021 – Wspieranie działań muzealnych 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie I edycji konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.
 1. Sprawy różne.

 

Liczba wyświetleń: 282

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.