Z posiedzeń zarządu

218. posiedzenie zarządu, 30 marca 2021 r.

2021.03.31 10:00 , aktualizacja: 2021.04.07 14:18

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wykaz skrótów:

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

MŚP – mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

S.A. – spółka akcyjna.

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 214 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 15 marca 2021 r.
 2. Informacja w sprawie podziału alokacji i demarkacji z programami regionalnymi Programu: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (Program Polska Wschodnia+).
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zastępowania Skarbu Państwa reprezentowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w sprawach dotyczących odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne.
 4. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań zmierzających do obsadzenia stanowisk dyrektorów jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 5. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia postepowania na ubezpieczenie mazowieckich instytucji kultury.
 6. Informacja w sprawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedstawienia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2020 rok oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 rok.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 10. Informacja z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa w 2020 roku.
 11. Informacja w sprawie analizy wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego za 2020 rok.
 12. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego raportu z wykonania Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji w 2020 roku.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów działań dotyczących edukacji zdrowotnej młodzieży w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego – zadanie pt.: „Szkoła Promocji Zdrowia – II edycja”.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego” na lata 2020–2022.
 17. Informacja w sprawie zakresu i wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 18. Informacja w sprawie szkolenia skierowanego do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego informacji dotyczącej udzielonych ulg w spłacie należności cywilnoprawnych za 2020 rok.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zasad przyznawania środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i remontów w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz podmiotach leczniczych działających w formie spółki, w której Województwo Mazowieckie posiada udziały.
 21. Informacja w sprawie wniosku spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.
 22. Informacja w sprawie utrzymania rezultatów projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 24. Informacja w sprawie spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Spółka z o.o.
 25. Informacja w sprawie wniosku Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Spółki Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Dyrektora ds. Projektów Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 28. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Realizacja nowej ekspozycji stałej „Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych właścicieli”.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 8.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 31. Informacja w sprawie sprostowania nazwy własnej Gminy Legionowo w złożonym wniosku o dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania na III kadencję członków Rady Inwestycyjnej Funduszu Funduszy dla Województwa Mazowieckiego na podstawie Umowy o Finansowaniu zawartej między Województwem Mazowieckim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym do realizacji zadań wynikających z zawartej Umowy o Finansowaniu.
 33. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego dotycząca poparcia utworzenia Platformy Inteligentnej Specjalizacji dla Kosmosu w ramach Platformy Tematycznej Modernizacji Przemysłu i uczestnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w tej platformie.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podpisania listu poparcia dla utworzenia Platformy Inteligentnej Specjalizacji dla Kosmosu w ramach Platformy Tematycznej na rzecz Modernizacji Przemysłu i uczestnictwa Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w tej platformie.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych” RPO WM na lata 2014–2020.
 38. Informacja w sprawie możliwości ogłoszenia w 2021 roku nowego naboru z Działania 3.3 Innowacje w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 41. Informacja w sprawie propozycji wykorzystania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 środków pochodzących z instrumentu REACT-EU.
 42. Informacja dotycząca konkursu RPMA.09.03.00-IP.01-14-098/20 w zakresie kwalifikowalności kosztu podatku od towarów i usług (VAT).
 43. Informacja w sprawie nadania Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. uprawnień dostępowych do moduły WIND systemu informatycznego OTAGO.
 44. Informacja w sprawie potwierdzania sald dla pozycji budżetowych dotyczących sieci szerokopasmowej: Internetu dla Mazowsza” (IdM).
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji w 2021 roku konkursu pn.: „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie mazowieckim” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu.
 46. Informacja w sprawie udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w VII WorldFood Poland tj. Międzynarodowych Targach Żywności i Napojów 20–22 kwietnia 2021 r., edycji online.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania drewna Gminie Jakubów, Gminie Sadowne, Gminie Stanisławów i Gminie Jadów.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczącego współpracy przy organizacji XV Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Ekologia humanistyczna” pt.: „Antropologiczne i przyrodnicze aspekty konsumpcji nadmiaru i umiaru”.
 51. Informacja w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Kosówki”.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dotacji celowej dla Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie współfinansowania w latach 2021–2023 przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku „Muzeum Żydów Mazowieckich” – funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
 54. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Marią Samsel, Dyrektorem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 55. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panem Leonardem Sobierajem, Dyrektorem Muzeum Mazowieckiego w Płocku, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 56. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panią Iloną Jaroszek, Dyrektorem Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 57. Informacja w sprawie działalności merytorycznej instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w 2020 roku.
 58. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 59. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 60. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programu Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie użyczenia Muzeum Mazowieckiemu w Płocku nieruchomości położonej w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 23.
 62. Informacja w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego prawa własności części nieruchomości położonej w Radomiu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 98/42 w obrębie 0020 Gołębiów.
 63. Informacja w sprawie nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.
 64. Informacja w sprawie propozycji poszerzenia przez spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. oferty Wspólny Bilet o bilety okresowe.
 65. Informacja w sprawie petycji mieszkańców wsi Bąkowiec i Bąkowiec Kolonia gmina Garbatka -Letnisko dotyczącej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dróg wojewódzkich nr 691 i 738.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zawarcia, przez Województwo Mazowieckie ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych, umowy licencyjnej dla Zintegrowanego Modelu Ruchu.
 67. Informacja w sprawie akceptacji projektu Rocznego Rozkładu Jazdy Pociągów „Kolei Mazowieckich – KM” edycji 2021/2022.
 68. Informacja w sprawie ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.
 69. Informacja w sprawie „Raportu z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2020”.
 70. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 243

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.