Z posiedzeń zarządu

221. posiedzenie zarządu, 13 kwietnia 2021 r.

2021.04.14 13:50 , aktualizacja: 2021.04.14 13:53

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 13 kwietnia, odbyło się 221. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

 

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. k. – spółka komandytowa,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

WKD – Warszawska Kolej Dojazdowa,

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 218 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 marca 2021 r.,
 2. Informacja w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu.
 5. Informacja w sprawie stanu postępowania sądowego dotyczącego siedziby Sejmiku Województwa Mazowieckiego przy pl. Bankowym w Warszawie.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów–Dąbkowizna–Wólka Radzymińska (droga 631) na terenie gminy Nieporęt.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 24 lutego 2021 r. związanej z realizacją przebudowy drogi wojewódzkiej nr 740 w miejscowości Milejowice przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 8. Informacja w sprawie kontroli przeprowadzonej w Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.
 9. Informacja w sprawie realizacji zadania mającego na celu promocję flagi Województwa Mazowieckiego.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15. Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
 14. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie dodatkowych środków finansowych na wykonanie remontu podłogi w obiekcie Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 15. Informacja w sprawie planowanych działań w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu, w związku ze zwiększeniem poziomu dofinansowania i wartości projektu.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie wsparcia finansowego Szczytu Klimatycznego TOGETAIR 2021.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przekazania skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę nr 54/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi nr 624 stacja kolejowa Beniaminów–Dąbkowizna–Wólka Radzymińska (droga 631) na terenie gminy Nieporęt.
 18. Informacja w sprawie Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2020 roku.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie do podpisywania umów z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa mazowieckiego dotyczących zimowego i letniego utrzymania dróg wojewódzkich.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż drewna oraz drzew rosnących przeznaczonych do wycięcia w ramach utrzymania zieleni przydrożnej i poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Głowaczów destruktu asfaltowego.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Iłów kostki betonowej.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn destruktu asfaltowego.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Mochowo gruzu betonowego.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu Żyrardów destruktu asfaltowego.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu ziemi pozyskanej podczas rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 541.
 29. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2021.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do składania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczeń woli w zakresie wydawania zgody na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz na tymczasowe zajęcie nieruchomości, stanowiących własność Województwa Mazowieckiego.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce na zawarcie umowy najmu pomieszczeń o łącznej powierzchni 955,96 m2 w celu realizacji usługi kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji.
 32. Informacja w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oddalającego skargę KIMED sp. z o.o. sp.k. w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2020 r. nr 1/2020/RF-I-SE.433.5.7.2019.AD.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie określenia zadań oraz wysokości środków przeznaczonych na ich realizację w ramach podziału środków finansowych pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 37. Informacja w sprawie monitoringu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2013–2020 za 2020 rok.
 38. Informacja w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021–2030.
 39. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji projektu Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2025.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego uchylającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej w Wojewódzkim Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2021 r.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego obejmujących realizację projektów wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020.
 45. Informacja w sprawie szkolenia skierowanego do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
 46. Informacja w sprawie propozycji zgłoszenia działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego skierowanych do młodzieży z województwa mazowieckiego „Zrozum-My się” do IV edycji konkursu „Zdrowy Samorząd”.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Mazowieckiego Instytutu Kultury przysługujących od Spółki Projekt Kino Sp. z o.o. z tytułu użytkowania powierzchni w budynku przy ul. Marszałkowskiej 28 w Warszawie.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn. „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 49. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 50. Informacja w sprawie odwołanych koncertów będących przedmiotem umowy zawartej z Panem Jackiem Bonieckim – Dyrektorem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
 51. Informacja w sprawie zakończenia kadencji Zarządcy Warszawskiej Opery Kameralnej.
 52. Prezentacja dot. wymiaru terytorialnego w Strategii rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r.
 53. Informacja w sprawie systemów informatycznych obsługujących perspektywę finansową 2021–2027 (CST2021 i LSI).
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc marzec 2021 r.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w miejscowości Lipsko przy ul. Przemysłowej 22.
 56. Informacja w sprawie wstępnego Raportu Cząstkowego za rok 2020 z rozliczenia rekompensaty przyznanej spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Funduszu Kolejowego w 2022 roku oraz projektu planu rzeczowo-finansowego ich wydatkowania.
 58. Informacja w sprawie deklaracji uruchomienia i finansowania przewozów kolejowych na nowej linii kolejowej Kozienice–Warka.
 59. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w IV kwartale 2020 r. przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.
 60. Informacja w sprawie wstępnego rocznego rozliczenia rekompensaty przyznanej w 2020 roku spółce Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. na rozbiórkę niektórych obiektów budowlanych.
 62. Informacja w sprawie realizacji, przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, projektu pozakonkursowego, w ramach II Osi Priorytetowej RPO WM 2014–2020, pn.: Kompleksowy monitoring energii w jednostkach Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi.
 63. Prezentacja dot. sytuacji finansowej Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 64. Informacja w sprawie możliwości wydłużenia układu torowego WKD od obecnej stacji końcowej do stacji Warszawa Śródmieście zlokalizowanej w okolicach ronda R. Dmowskiego.
 65. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 69. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 70. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 262

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.