Z posiedzeń zarządu

224. posiedzenie zarządu, 27 kwietnia 2021 r.

2021.04.28 12:45 , aktualizacja: 2021.04.28 12:50

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 27 kwietnia, odbyło się 224 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 221 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 kwietnia 2021 roku,
  2. 222 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 19 kwietnia 2021 roku,
  3. 223 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 22 kwietnia 2021 roku (w trybie obiegowym).
 2. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie „Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu”.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: Wspieranie rozwoju aktywnych społeczności lokalnych na Mazowszu – wyłonienie operatora projektu.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustanowienia Flagi Województwa Mazowieckiego.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania koordynatorów do realizacji Umowy Finansowej pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym a Województwem Mazowieckim.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 9. Informacja w sprawie propozycji zmian w Ofertach do Umów „Strategii Wyjścia” oraz możliwości utworzenia regionalnego funduszu rozwoju w województwie mazowieckim.
 10. Informacja w sprawie możliwości wcześniejszego uruchomienia produktu Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego Reporęczęnie.
 11. Informacja w sprawie wykazu gmin rekomendowanych do uzyskania pomocy finansowej w celu realizacji zadania OSP-2021 oraz zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.
 12. Informacja w sprawie dofinansowania zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.
 13. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na doposażenie jednostek OSP oraz prace w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji budynków jednostek OSP.
 14. Informacja w sprawie nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku audytu ochrony danych osobowych w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 roku w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty składane w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2021 roku w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 18. Informacja dotycząca wniosków złożonych na współorganizację przedsięwzięć promujących rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2021.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na 2021 rok.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.3) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Zasad realizacji projektu pozakonkursowego dotyczącego przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 [Poddziałanie 10.1.1].
 29. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych zadaniach wybranych do dofinansowania uchwałą nr 27/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego.
 31. Informacja w sprawie propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w związku z mechanizmem REACT-EU.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 121 Przygotowanie, wdrażanie, monitorowanie i kontrola, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków na lata 2019–2023 dla kategorii interwencji nr 123 Informacja i komunikacja, stanowiących dofinansowanie realizacji projektów w ramach XI Osi Priorytetowej Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 7 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 7 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej MJWPU na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów wdrażania RPO WM”.
 38. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.
 40. Informacja w sprawie sprawozdania z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku za rok 2020.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Planu Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) na lata 2021–2022.
 42. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” z dnia 14 kwietnia 2021 r.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.
 44. Informacja w sprawie powierzenia Mazowieckiej Jednostce Programów Unijnych realizacji zadań związanych z przygotowaniami do realizacji działań informacyjno–promocyjnych w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 45. Informacja w sprawie długości procesu weryfikacji wniosków o płatność w I kwartale 2021 r. przez Instytucje Pośredniczące w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 46. Informacja w sprawie projektu pozakonkursowego „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” w ramach Poddziałania 3.1.2 RPO WM 2014–2020.
 47. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 według stanu na 31.03.2021 r.
 48. Informacja w sprawie przyjęcia Wskazań dla naboru konkursowego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014–2020.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego w Radzie Konsorcjum w związku z realizacją projektu pn.: „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
 50. Informacja w sprawie projektów pozakonkursowych w ramach RPO WM 2014 – 2020 zidentyfikowanych jako wymagające przeprowadzenia procedury naprawczej w celu zapewnienia ich zgodności z prawem ochrony środowiska UE.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wzoru umowy o dofinansowanie projektu pozakonkursowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego”, Działania 7.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.02-IP.01-14-107/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT”, Typ projektów: „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – ZIT – Ścieżki i infrastruktura rowerowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, złożonych w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17, Oś priorytetowa VI „Jakość życia” dla Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych”, Typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 56. Informacja w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.03.01-14-d133/19-00 dla projektu Gminy Czerwin realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18 – Działanie 4.3 – Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 57. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym uchwałą nr 372/214/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r. (za okres: 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.).
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 59. Informacja w sprawie utworzenia Regionalnego Komitetu Doradczego projektu UE pn.: RoundBaltic – Okrągłe stoły ds. finansownia efektywności energetycznej na Mazowszu w ramach programu HORIZON 2020 – LC-SC3-B4E-12-2020.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia z Miastem i Gminą Piaseczno w przedmiocie realizacji inwestycji celu publicznego, polegających na budowie siedziby Archiwum Województwa Mazowieckiego oraz budowie obiektów budowlanych na potrzeby Obwodu Drogowego w Piasecznie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 63. Informacja w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby czytelni wraz z zakupem pierwszego wyposażenia w Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej Oddziału Muzeum Niepodległości – etap I dokumentacja”.
 64. Informacja w sprawie realizacji zadań pn.: „Naprawa rezonansu magnetycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu” i „Zakup serwera, macierzy i oprogramowania dla Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o.”.
 65. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 66. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego projektu inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa zestawu cyfrowej konsolety audio wraz z rackiem przyłączeniowym i skrzyniami transportowymi” w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Infrastruktura Kultury 2021”.
 67. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Remont sieci wodociągowej hydrantowej zewnętrznej wraz ze stacją uzdatniania wody w budynku hydroforni na terenie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu”.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Ostrowski, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego powierzenia, Województwu Mazowieckiemu przez Powiat Wołomiński, zadania przeprowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych i udzielenia dotacji celowej na ten cel.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn.: „Zrozumieć świat przez doświadczenia”.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert
  na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego
  w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn.: „100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki”.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn.: „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2021 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w części dotyczącej realizacji umowy w sprawie dofinansowania robót budowlanych, zawartej przed 2021 r. na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.
 75. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
 76. Pkt 106 – Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z nadużywaniem alkoholu”.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatorów zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2021 r.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021–2023.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2022.
 82. Informacja w sprawie projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 83. Informacja w sprawie zakresu i wysokości wsparcia finansowego przeznaczonego dla podmiotów leczniczych na realizację zadań dotyczących kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (nabór 2/2021).
 84. Informacja w sprawie przejęcia przez Miasto Ostrołęka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego funkcjonującego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 85. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania wsparcia finansowego podmiotom leczniczym, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne.
 86. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nałożenia obowiązku wykonania zadania pn.: „Podjęcie działań związanych z zakupem kasetkowych testów antygenowych w kierunku wykrycia zakażenia SARS-CoV-2 przez Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.”
 87. Informacja w sprawie przyznania wsparcia finansowego przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań z zakresu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w ramach endowaskularnego leczenia ostrego udaru niedokrwiennego mózgu.
 88. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 89. Informacja w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z działalności Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych za 2020 rok.
 90. Informacja w sprawie Planu Pracy na 2021 r. Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 91. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie w sprawie umowy dotyczącej pomocy finansowej na realizację działań edukacyjno-przyrodniczych.
 92. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
 93. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego za lata 2017–2019”.
 94. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji dwóch konferencji „Zrównoważone Miasta” i „Innowacyjna Gmina”.
 95. Informacja w sprawie petycji mieszkańców wsi Ponikiew dotyczącej zmiany pasa szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego we wsi Ponikiew w projekcie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
 96. Informacja w sprawie przyznania Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie w celu przeprowadzenia przez Powiat Piaseczyński inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2841W (ul. Postępu) z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 721 (ul. Słoneczna) na terenie gminy Lesznowola.
 97. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2021.
 98. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru umowy o przekazywanie przewoźnikom dopłat do pasażerskich przejazdów autobusowych osób uprawnionych.
 99. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Jędruszczak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 100. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Katarzynie Jędruszczak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawach z zakresu administracji publicznej.
 101. Informacja w sprawie kosztów poniesionych przez Spółkę „Koleje Mazowieckie – KM” z tytułu prowadzenia parkingów w systemie „Parkuj i Jedź” w 2020 r.
 102. Informacja w sprawie zwiększenia pracy eksploatacyjnej na odcinku Małkinia – Szulborze Wielkie.
 103. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie opinii do projektu Stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie uwag Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. do projektu Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w zakresie dofinansowania zakupu taboru oraz dopuszczenia możliwości dofinansowania inwestycji ze środków KPO w zakresie budowy baz utrzymaniowo-naprawczych taboru kolejowego.
 104. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy licencyjnej dla Pasażerskiego Modelu Transportowego.
 105. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia kandydata na członka Zarządu Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (Stowarzyszenia NEREUS).
 106. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Programu Transformacji Cyfrowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2022.
 107. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia XXII edycji Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 108. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
 109. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 110. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie naboru oraz terminu składania wniosków przez kandydatów do Nagrody Twórczej za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 111. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
 112. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
 113. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 114. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 115. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze.
 116. Informacja w sprawie oceny działalności Zarządcy Warszawskiej Opery Kameralnej za rok 2020.
 117. Informacja w sprawie dodatkowych środków finansowych dla instytucji kultury.
 118. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 119. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 120. Informacja uzupełniająca w sprawie realizacji kontynuacji kampanii promującej wypoczynek weekendowy i wakacyjny na Mazowszu w ramach zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 121. Informacja Mazowieckiego w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ramach programu Narodowego Centrum Kultury 2021
 122. Informacja w sprawie realizacji od 2022 r. naboru wniosków o udzielenie dotacji w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w systemie  informatycznym Witkac.
 123. Informacja nr 2 dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu projektu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych”.
 124. Informacja w sprawie zwiększenia zabezpieczonych w budżecie Województwa Mazowieckiego środków na realizację projektu „Nieograniczeni”.
 125. Informacja w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pt. Wielkie czytanie projektu Konstytucji dla Europy W. B. Jastrzębowskiego z 1831 roku, w ramach obchodów na Mazowszu Roku Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego – autora „Konstytucji dla Europy” w 190. rocznicę jej wydania.
 126. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania UMOWY w sprawie współprowadzenia w latach 2021-2023 „Muzeum Żydów Mazowieckich”- funkcjonującego w formie oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku oraz jego współfinansowania przez Województwo Mazowieckie, Gminę Miasto Płock i Stowarzyszenie Synagoga Płocka w Płocku.
 127. Informacja w sprawie zwiększenia kwoty przeznaczonej na dotacje w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 128. Sprawy różne:

 

Liczba wyświetleń: 451

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.