Z posiedzeń zarządu

225. posiedzenie zarządu, 4 maja 2021 r.

2021.05.04 14:50 , aktualizacja: 2021.05.04 14:52

Autor: Dorota Łucja Cichocka, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 4 maja, odbyło się 225 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

TIK – technologie informacyjno-komunikacyjne,

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

MZDW – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Porządek obrad:

 1. Informacja w sprawie znoszenia ograniczeń wywołanych epidemią COVID-19 oraz wznowieniem od maja br. działalności Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych realizowanych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 4. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze.
 6. Informacja w sprawie rezygnacji p. Tomasza Kordali z funkcji członka Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.
 7. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Państwowe Muzeum Archeologiczne, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
 8. Informacja w sprawie wdrażania w 2021 r. programu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022 C.1.2.: To także nasze dziedzictwo.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Siedlcach.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
 13. Informacja w sprawie realizacji uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego podjętych w 2020 roku.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dofinansowania na realizację zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” w 2021 roku.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „OSP-2021”.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach zadania „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP-2021”.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminom: Jastrząb, Rusinów, Teresin pomocy finansowej na doposażenie i remonty samochodów jednostek OSP.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia, Gminie Góra Kalwaria, Gminie Głowaczów, Gminie Kadzidło, Miastu Węgrów pomocy finansowej na wykonanie prac w zakresie rozbudowy, budowy, modernizacji budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” pn.: „Inicjatywy edukacyjne podnoszące świadomość mieszkańców Mazowsza w zakresie poprawy ich bezpieczeństwa”.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne” pn.: „Wdrożenie młodzieży w zagadnienia i działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa mieszkańców”.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.
 24. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2021/2022 w ramach projektu – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa – Centralną Komisją Egzaminacyjną w Warszawie.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Zasad i trybu postępowania w zakresie finansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.
 28. Informacja w sprawie wniosku Gminy Góra Kalwaria dotyczącego zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na terenie sołectwa Cendrowice.
 29. Informacja w sprawie wniosków złożonych, w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”, za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia III edycji Konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Planu Komunikacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2020 r.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 4 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019–2023 w zakresie wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM”.
 34. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego dla zadania Gminy Miejskiej Ciechanów pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej w Ciechanowie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.
 35. Informacja w sprawie zmian w poszczególnych zadaniach wybranych do dofinansowania uchwałą nr 27/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2021 r. w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 36. Informacja w sprawie skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2021 r. sygn. akt V SA/Wa 688/20, uchylającego decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 2/2020/RF-I-SE.433.5.10.2019.MJ z dnia 21 stycznia 2020 r.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014–2020.
 38. Informacja w sprawie współpracy w zakresie uruchomienia Innopointów w Mazowieckiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE).
 39. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektów realizowanych w ramach konkursu nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-092/18.
 40. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji dla projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kozienicach zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-076/18, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 41. Informacja dotycząca zmiany wartości oraz możliwości zmiany terminu realizacji projektu pn.: „Zwiększenie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-CoV-2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 42. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPMA.02.01.01-IP.01-14-018/16 Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, Typ projektu: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 43. Informacja w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru projektów do konkursu nr RPMA.02.01.02-IP.01-14-115/21, Działanie 2.1 E-usługi – Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT, typ projektów: Zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru do dofinansowania projektu pozakonkursowego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 614 Chorzele - Krukowo - Myszyniec prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej Strefy Gospodarczej podstrefa Chorzele.”, nr RPMA.07.01.00-14-i459/21, złożonego przez Powiat Przasnyski w ramach naboru RPMA.07.01.00-IP.01-14-089/18, Oś Priorytetowa VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” – zadanie: Działania edukacyjne i informacyjne w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym.
 47. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 48. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa - Modlin Spółka z o.o.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Powiatowi Piaseczyńskiemu pomocy finansowej.
 51. Informacja dotycząca zwiększenia dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Szkoły Ośrodka Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży w Konstancinie Jeziornej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 52. Informacja w przedmiocie ewentualnego wnoszenia skargi kasacyjnej w sprawie o sygn. akt I ACa 774/19.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021–2023.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.
 57. Informacja w sprawie przejęcia przez Miasto Ostrołęka Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego funkcjonującego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2021 r. na realizację zadania pn.: „Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”, w części dotyczącej wniosków o dofinansowanie robót budowlanych złożonych do 30 listopada 2020 r.
 59. Informacja w sprawie odstąpienia od wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z 13 kwietnia 2021 r.
 60. Informacja w sprawie sprawozdania Pełnomocnika Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw realizacji pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki, z realizacji pilotażowego programu wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w formie darowizny Fundacji „Serce Marka” drewna.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Bieżuń ziemi.
 63. Informacja w sprawie analizy przedsięwzięć realizowanych przez MZDW oraz konieczności zwiększenia limitu wydatków.
 64. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2021 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 65. Informacja w sprawie wniosku o umorzenie czynszu z tytułu najmu części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świebodzińskiej.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa–Modlin Sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiąc kwiecień 2021 r.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia upoważnienia do podpisywania zaświadczeń w sprawach dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz podpisywania zaświadczeń o pomocy de minimis.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20.
 70. Prezentacja dotycząca Kontraktu Programowego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 71. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 522

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.