Z posiedzeń zarządu

227. posiedzenie zarządu, 11 maja 2021 r.

2021.05.12 12:25 , aktualizacja: 2021.05.12 12:28

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

 

Dnia 11 maja 2021 roku odbyło się 227 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 224 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 kwietnia 2021 roku,
 2. 225 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 4 maja 2021 roku,
 3. 226 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 6 maja 2021 roku (w trybie obiegowym),

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie: „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Miastu Garwolin na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 1. Informacja z kontroli planowych przeprowadzonych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego w: Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2021 rok.
 1. Informacja z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za I kwartał 2021 roku.
 1. Informacja z wykonania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykonywanych przez samorząd województwa w I kwartale 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie analizy wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Województwa Mazowieckiego za I kwartał 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie stanu wdrożenia zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości realizacji projektów „Strategii Wyjścia” oraz realizacji wskaźników rezultatu określonych w Ofercie przez Fundację na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoąscią.
 1. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Wymiana lampy RTG w angiografie w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Gminą Glinojeck umowy na realizację w latach 2021–2023 zadania pn.: „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod Gminne Centrum Integracji Zawodowej i Społecznej w Glinojecku”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Powiatem Warszawskim Zachodnim umowy na realizację w latach 2021–2022 zadania pn.: „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach, na części działki ew. nr 12/1 w gminie Błonie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Mazowieckie z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarządem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego umowy na realizację w latach 2021–2023 zadania pn.: „Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Dziennego Pobytu w Olszance gm. Puszcza Mariańska w powiecie żyrardowskim”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin adopcyjnych i zastępczych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w latach 2021–2023 w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zorganizowanie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”, zadanie: Zlecenie prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie całkowitego zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w wybranych akwenach portów rzecznych.
 1. Informacja w sprawie propozycji zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.
 1. Informacja w sprawie sprzeciwu mieszkańców Sołectwa Gręzów wobec przeznaczenia terenów położonych w Siedlecko-Węgrowskim Obszarze Chronionego Krajobrazu na obszary górnicze.
 1. Informacja w sprawie wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
 1. Informacja w sprawie działalności Zespołu ds. przygotowania Raportu o stanie Województwa Mazowieckiego wraz z projektem Raportu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Raportu o stanie województwa mazowieckiego za rok 2020.
 1. Informacja w sprawie zmiany nazwy projektu realizowanego przez Gminę Rybno pod nazwą „Budowa i wyposażenie projektowanego Ośrodka Zdrowia – centrum medyczno – rehabilitacyjnego” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, zadanie - „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” - zadanie: „Tworzenie mazowieckiego ekosystemu wspierania start-upów poprzez dofinansowanie programów akceleracji”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 [kwoty ryczałtowe].
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 4.4) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
 1. Informacja w sprawie siedziby Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Stara Szopa”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „VeloMazovia - Wschód - rowerowy szlak wschodniego Mazowsza”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego pn.: „Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej”, wybranego do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie II edycji konkursu IMPULS KULTURY - Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego w ramach programów Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie przedstawienia protokołu z posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji.
 1. Informacja w sprawie powołania zespołu opiniującego Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2026.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia dofinansowania trzech projektów realizowanych przez Muzeum Niepodległości w Warszawie w ramach programu Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu 2021.
 1. Informacja w sprawie dodatkowych środków dla instytucji kultury.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regionalnego programu zdrowotnego pn.: „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diagnostyki i rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie województwa mazowieckiego” na lata 2017–2022
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „100-etka Lema! Regionalny Festyn naukowo-literacki”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Zrozumieć świat przez doświadczenia”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.
 1. Informacja w sprawie projektu „Wsparcie i rozwój mechanizmów współpracy i koordynacji na szczeblu centralnym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Miasta Mława o warunkach zabudowy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia nieruchomości położonej przy ul. Wernera 8a w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie analizy przedsięwzięć realizowanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie oraz konieczności zwiększenia limitu wydatków.
 1. Informacja w sprawie w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów MZDW na rok 2021.
 1. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w roku 2021 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie wniosku Gminy Góra Kalwaria dotyczącego zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”na terenie sołectwa Cendrowice.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.
 1.  Sprawy różne.

 

Liczba wyświetleń: 481

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.