Z posiedzeń zarządu

229. posiedzenie zarządu, 17 maja 2021 r.

2021.05.18 10:45 , aktualizacja: 2021.05.18 10:52

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Wykaz skrótów:

 

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

WUP – Wojewódzki Urząd Pracy,

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 227 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 11 maja 2021 r.,
 2. 228 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 13 maja 2021 r. (w trybie obiegowym),

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie potwierdzenia decyzji Sekretarza Województwa – Dyrektora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie akceptacji zasad powierzenia przetwarzania danych osobowych Microsoft Ireland Operations Limited.
 1. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami”.
 1. Informacja w sprawie sprawozdania z prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.

Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów”.

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”: zadanie 6. Propagowanie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnienie roli pszczół w środowisku naturalnym.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”: zadanie 15 Propagowanie idei Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze oraz upowszechnienie produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie organizacji w 2021 roku konkursu pn. „Najlepsza orkiestra dęta Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” oraz przyjęcia regulaminu tego konkursu.
 1. Informacja w sprawie wniosków Gminy Platerów dotyczących zadań realizowanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na terenie sołectw Platerów i Lipno.
 1. Informacja w sprawie wniosków Gminy Tczów dotyczących zadań realizowanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na terenie sołectw Wincentów, Tynica oraz Julianów.
 1. Informacja w sprawie podsumowania naboru do „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 1. Informacja w sprawie przesunięcia, na rok 2022, środków finansowych zabezpieczonych obecnie w budżecie Województwa Mazowieckiego w roku 2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Chopina 16.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 w Gostyninie przy ul. Zalesie 7.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości położonej w Ząbkach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Ciechanowie oznaczonej jako działka nr 4302/26 w obrębie 10 Śródmieście.
 1. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kacprzaka w Płocku o wyrażenie zgody na wykonanie fundamentu betonowego pod zbiornik tlenowy.
 1. Informacja w sprawie zaktualizowania planu wydatków inwestycyjnych na 2021 r. Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia opinii w zakresie inwestycji drogowej stanowiącej łącznik pomiędzy miejscowościami Tychów Stary na terenie województwa świętokrzyskiego a Iłżą na terenie województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wniosku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2021 rok.
 1. Informacja w sprawie wniosku Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2021 rok.
 1. Informacja w sprawie propozycji spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o. dotyczącej przywrócenia historycznych barw najstarszemu pociągowi serii EN57.
 1. Informacja w sprawie wniosku o sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szpitalnej 10 w Przasnyszu na rzecz Powiatu Przasnyskiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie zadania obwodnicowego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 3 do Decyzji o dofinansowaniu projektu „Plan Działań Pomocy Technicznej WUP na lata 2019–2023 w zakresie informacji i promocji RPO WM”.
 1. Informacja w sprawie przyjęcia przez Komisję Europejską Wytycznych w sprawie regionalnej pomocy państwa które będą miały zastosowanie do pomocy regionalnej udzielanej w latach 2022–2027 oraz efektywnych mechanizmów wsparcia beneficjentów tej pomocy z terenu województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie akceptacji rocznego Sprawozdania z Postępu za okres od 01/01/2020 do 31/12/2020 z realizacji Umowy o Finansowaniu podpisanej między Województwem Mazowieckim a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w dniu 9 grudnia 2016 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Regulaminu naboru do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”, zadanie: Wspieranie realizacji programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanego w trakcie wakacji pn.: „Pogodne Lato”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie fizjoterapii u pacjentów z powikłaniami po przebytym zachorowaniu na COVID-19” na 2021 r.
 1. Informacja w sprawie opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o projekcie „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla personelu medycznego zatrudnionego w podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie udzielenia dotacji celowej, na realizację zadania polegającego na wpływaniu na poprawę jakości udzielanych świadczeń w zakresie leczenia uzależnionych od alkoholu, ze środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w sprawach związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa siedziby archiwum Województwa Mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 1. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia komisyjnej kontroli zgodności wpisów dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbiorów w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze.
 1. Informacja w sprawie zamiaru zawarcia umowy z Panem Edwardem Kopówką, Dyrektorem Muzeum Treblinka. Niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady i obozu pracy (1941–1944), określającej warunki organizacyjno-finansowe działalności instytucji kultury.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach współfinansowania ze źródeł zewnętrznych krajowych.
 1. Informacja w sprawie organizacji wydarzenia mającego na celu recytację wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w 100 rocznicę urodzin poety w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków dla Muzeum in. Jacka Malczewskiego.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
 1. Informacja dotycząca organów spółek, w których Województwo Mazowieckie posiada udziały lub akcje.
 1. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku dot. otwarcia kształcenia, w innej lokalizacji niż główna siedziba szkoły, na kierunkach medycznych i społecznych, zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 407

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.