Z posiedzeń zarządu

234. posiedzenie zarządu, 1 czerwca 2021 r.

2021.06.02 08:45 , aktualizacja: 2021.06.18 09:17

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 1 czerwca, odbyło się 234 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

OW SARP – Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

UMWM – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,

BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

S.A. – spółka akcyjna,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego,

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych,

EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 233 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 27 maja 2021 r. (w trybie obiegowym).
 2. Informacja o wynikach konkursów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
 7. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej”.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zadanie „Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisywania, rozwiązywania i kontrolowania realizacji umów i porozumień dotyczących współadministrowania, udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych, osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Zastępcy Dyrektora Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury ds. Infrastruktury oraz Transportu Kolejowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie do przetwarzania danych osobowych z prawem do udzielania dalszych upoważnień.
 11. Informacja w sprawie certyfikatu Cenny Zabytek Mazowsza.
 12. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 13. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 14. Informacja w sprawie przyjęcia nazwy konkursu organizowanego we współpracy z OW SARP „Dom w krajobrazie – konkurs na projekt domu neutralnego klimatycznie, inspirowanego tradycyjną architekturą województwa mazowieckiego – Edycja I Kurpie Białe i Zielone oraz obszar nadwiślański Mazowsza Zachodniego”, realizowanego w ramach Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2018–2021.
 15. Informacja w sprawie wdrażania w 2021 r. programu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2022 C.1.1.: Zabytki i muzea – żywe atrakcje.
 16. Informacja dotycząca zwiększenia budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ratownictwo i ochrona ludności”.
 18. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom na doposażenie jednostek OSP oraz prace w zakresie budowy, remontu, modernizacji budynków jednostek OSP.
 19. Informacja w sprawie rocznego sprawozdania za 2020 r. przedłożonego przez BGK w związku z realizacją Strategii Wyjścia dla projektu RPMA.01.04.00-14-002/12-00 ,,Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JEREMIE w Województwie Mazowieckim”
 20. Informacja dotycząca zatwierdzenia Rocznego sprawozdania za 2020 r. z postępu prac przedłożonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 22 kwietnia 2021 r. na Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2020/2021” w ramach projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Regionalnej w Ostrołęce oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
 24. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2021 r. nowego kierunku kształcenia w zawodzie podolog w Medycznej Szkole Policealnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.
 25. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie od 1 września 2021 r. nowego kierunku kształcenia w zawodzie podolog w Medycznej Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach.
 26. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie liczby etatów dla pracowników administracji i obsługi oraz zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia osobowego na etat dla pracowników administracji i obsługi w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.
 27. Informacja w sprawie zwiększenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia listy ocenionych operacji Partnerów KSOW w konkursie nr 5/2021 w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014–2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 29. Informacja w sprawie zmiany harmonogramu realizacji umowy dot. zakupu usługi dostępu do kompleksowego Systemu informatycznego, służącego do obsługi zadań Województwa Mazowieckiego, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz przesunięcia środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. systemu.
 30. Informacja w sprawie rozstrzygnięcia XVIII edycji Konkursu pn.: „Smak ekologicznej żywności”.
 31. Informacja w sprawie nadania imienia Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego Nadbużańskiemu Parkowi Krajobrazowemu z siedzibą w Kaliskach 93, 07-13 Łochów, wchodzącemu w skład Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2021 r. zadań publicznych w obszarze „Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego”.
 33. Informacja w sprawie przebiegu prac komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: „Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym”.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” - zadanie: „Działania edukacyjne i informacyjne z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym”.
 35. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zwiększenia środków finansowych na działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza w związku z prowadzonymi pracami w zakresie zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości położonej przy ul. Niechodzkiej 2a w Ciechanowie.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania numerów dla dróg gminnych na obszarze Województwa Mazowieckiego.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Góra Kalwaria drewna.
 39. Informacja w sprawie udzielenia Miastu i Gminie Łosice pomocy rzeczowej w postaci odbudowy kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnymi studniami w m. Łosice, ul. Bialska, w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosicach.
 40. Informacja w sprawie przyznania Gminie Klembów pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie w celu przeprowadzenia przez Gminę Klembów inwestycji polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi  wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica.
 41. Informacja w sprawie przyznania Gminie Klembów dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na przeprowadzenie przez Gminę Klembów inwestycji polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 636 w m. Roszczep.
 42. Informacja w sprawie przesunięcia środków finansowych w latach 2021-2022 w ramach inwestycji drogowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021 -2038 oraz w planie wydatków majątkowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w roku 2021.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Płońsku przy ulicy Zajazd 6.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie bonifikaty od opłaty rocznej za 2021 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Warszawie przy ulicy Solec 24 A i B.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Warszawskiej Kolei Dojazdowej Sp. z o.o. na dysponowanie częścią nieruchomości położonej w Podkowie Leśnej na cele budowlane.
 46. Informacja w sprawie Raportu Cząstkowego za rok 2020 z rozliczenia rekompensaty przyznanej Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 47. Informacja w sprawie rocznego rozliczenia rekompensaty przyznanej w 2020 r. Spółce Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
 48. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o nabycie na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonych w Siedlcach: przy ul. Zamiejskiej, z przeznaczeniem na budowę siedziby Rejonu Drogowego w Siedlcach oraz ul. Biskupa Ignacego Świrskiego, z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 49. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o nabycie nieruchomości położonej w m. Augustów, gm. Pionki, na potrzeby budowy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.
 50. Informacja w sprawie wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Lublinie przy ulicy Peowiaków 6.
 51. Informacja w sprawie wniosku Stowarzyszenia Ludzi Dobrej Woli „Pomagamy Pomagać” dotyczącego udostępnienia budynku dawnego szpitala położonego w Otwocku przy ul. Żeromskiego 57.
 52. Informacja w sprawie wniosku Dowódcy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej o pozyskanie nieruchomości na terenie miasta Płocka.
 53. Informacja w sprawie ujęcia dodatkowej inwestycji w 2021 w planie Inwestycji Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do podpisania umowy przyrzeczenia zbycia udziału we własności nieruchomości, na potrzeby realizacji inwestycji pod nazwą „Centrum Administracji”, przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie umowy darowizny na rzecz Województwa Mazowieckiego nieruchomości położonej w Ciechanowie oznaczonej jako działka nr 4302/26 w obrębie 10 Śródmieście.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2” na lata 2021-2023.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie.
 60. Informacja w sprawie działań dotyczących wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu medycznego w związku z wystąpieniem stanu epidemii i propozycji objęcia nim wszystkich pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
 61. Informacja dotycząca utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kolejowym im. dr med. Włodzimierza Roeflera funkcjonującym w ramach Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wybór Prezesa Zarządu spółki Instytucja Filmowa „MAX-FILM” S.A.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.
 64. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 65. Informacja dotycząca wniosku Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 66. Informacja dotycząca zadania pn.: „Zakup lasera do kruszenia kamieni dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.
 67. Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego w związku z realizacją przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu projektu inwestycyjnego pn.: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez modernizację i adaptację na cele kulturalno-edukacyjne zabytkowego budynku ratusza w Sierpcu” w ramach RPO WM.
 68. Informacja w sprawie wniosku Miasta Otwock na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną.
 70. Informacja w sprawie szacowanych wpływów z udziałów w PIT i CIT w 2021 roku oraz aktualnych potrzeb wydatkowych zgłoszonych  do ujęcia w czerwcowej nowelizacji budżetu i WPF.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia do realizacji listy ocenionych wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 Działania 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 – projekty pozakonkursowe.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umów o współpracy przy realizacji III edycji konkursu dla start-up’ów „Startuj z Mazowsza”.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania przedstawicieli Województwa Mazowieckiego w Radzie Konsorcjum w związku z realizacją projektu pn.: „Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG III.
 74. Informacja w sprawie akceptacji projektu kryteriów wyboru operacji finansowych dla naboru w ramach Osi Priorytetowej III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości - Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 75. Informacja dotycząca korekty Umowy o finansowaniu zawartej w dniu 14 czerwca 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (projekt RPMA.03.03.00-14-8693/17).
 76. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku od km 41+272 do km 52+714” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 78. Informacja w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektów nr RPMA.06.02.00-14-8251/17 oraz RPMA.06.02.00-14-8483/17 realizowanych przez Powiat Przasnyski w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-034/16, Typ projektów: Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej RPO WM na lata 2014–2020.
 79. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania oraz wprowadzenie dodatkowego Partnera w ramach realizacji projektu pozakonkursowego nr RPMA.02.01.01-14-i375/20 pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2” złożonego w ramach naboru RPMA.02.01.01-IP.01-14-095/20, Oś Priorytetowa II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 – E-usługi, Poddziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”.
 80. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy dla projektów skierowanych do dofinansowania - po zwiększeniu alokacji - w ramach konkursu nr RPMA.06.02.00-IP.01-14-058/17 RPO WM na lata 2014–2020, typ projektów: Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego.
 81. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu oraz zapisu Szczególnych warunków zawarcia Umowy dla projektu nr RPMA.07.01.00-14-6690/16 pn. "Budowa układu drogowo-infrastrukturalnego terenów inwestycyjnych PSG Chorzele. Połączenie z kolejową siecią TEN-T” złożonego w ramach konkursu RPMA.07.01.00-IP.01-14-019/16, Oś Priorytetowa VII – Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działania 7.1 – Infrastruktura drogowa.
 82. Projekt Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 83. Informacja dla Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w formularzu projektu pozakonkursowego  EFRR RPO WM 2014–2020 w ramach projektu pn. „Utworzenie Centrum operacji naczyniowych i onkologicznych mózgu ze wsparciem technik obrazowania w czasie rzeczywistym silnego pola magnetycznego z zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii neurochirurgicznych poprzez rozbudowę istniejącego już ośrodka (Interwencyjne Centrum Neuroterapii - INC) finansowanego z programu RPO WM 2007–2013 Priorytet VII”, realizowanego  w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia”, Działania 6.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”
 84. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 368

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.