Z posiedzeń zarządu

236. posiedzenie zarządu, 15 czerwca 2021 r.

2021.06.16 12:35 , aktualizacja: 2021.06.16 12:40

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 234 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 1 czerwca 2021 roku,
 2. 235 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 8 czerwca 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie wyników konkursów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944).
 1. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowiska dyrektora instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wniosku Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie o wyrażenie zgody na zwiększenie limitu średniomiesięcznego wynagrodzenia w jednostce.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminom pomocy finansowej na wykonanie prac budowlanych w budynkach strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia gminom pomocy finansowej na doposażenie jednostek OSP.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Izabelin pomocy finansowej na zakup podnośnika dla Ochotniczej Straży Pożarnej Laski.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia gminom/miastom pomocy finansowej na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia Gminie Wierzbica pomocy finansowej na remont samochodu z podnośnikiem stanowiącego własność OSP Wierzbica.
 1. Informacja w sprawie zmiany dotyczącej przekazania dotacji Gminie Szydłowiec w ramach pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Gminie Szydłowiec pomocy finansowej na rozbudowę i nadbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Majdów.
 1. Informacja w sprawie zmiany w przepisach prawa dotyczących zadań samorządu województwa – wynikających z ustawy z dnia 23 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Zarządu Województwa Mazowieckiego do Rady Gostynińsko - Włocławskiego Parku Krajobrazowego oraz Rady Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzonego zadania audytowego po nazwą „Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie”.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzonego zadania audytowego pod nazwą „Audyt funkcjonowania kontroli zarządczej w Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego dotyczącego skargi z dnia 10 maja 2021 r. na Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Województwu Mazowieckiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wyrażania zgody na zmianę przeznaczenia dóbr, wyremontowanych lub wybudowanych budynków lub budowli w całości lub w części/przeniesienie praw własności lub posiadania nabytych dóbr objętych operacją/zwolnienie ze zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności w ramach zadań delegowanych przez Agencję płatniczą do Samorządu Województwa Mazowieckiego w związku z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zwiększenia środków finansowych na realizację w 2021 r. zadań publicznych województwa mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie”.
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń aktywnych społecznie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie II edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.
 1. Informacja w sprawie wdrażania w 2021 r. programu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022 B.2.1. – Kultura puka do drzwi oraz w sprawie wdrażania w 2021 r. programu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2022 C.1.2.: To także nasze dziedzictwo.
 1. Informacja w sprawie wniosków o udzielenie dotacji złożonych w 2021 r. w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Informacja w sprawie sfinansowania występu Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni
  i Tańca „Mazowsze” w Makowie Mazowieckim.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2021 w województwie mazowieckim.
 1. Informacja w sprawie przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o sytuację społeczną i demograficzną Województwa Mazowieckiego za 2020 rok”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Zespołu ds. Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia z województwa mazowieckiego” na lata 2021–2023.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów „Programu w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych” na lata 2021–2023.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie nałożenia na podmioty lecznicze obowiązku wykonania w 2021 r. zadania dotyczącego wsparcia psychoedukacyjnego dla personelu medycznego, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 1. Informacja w sprawie propozycji opracowania projektu „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych”.
 1. Informacja w sprawie oceny wykonania umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w I kwartale 2021 r. przez Warszawską Kolej Dojazdową Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Powiatowi Ciechanowskiemu do zawierania umów o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł netto każda, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie budynku biurowego w Ciechanowie przeznaczonego na potrzeby jednostek podległych Województwu Mazowieckiemu i Powiatu Ciechanowskiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Treblinka. Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941–1944).
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 8/2021/RF-I-SE.433.4.20.2020.MJ z dnia 21 kwietnia 2021 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Porozumienia w sprawie dofinansowania projektu realizowanego przez państwową jednostkę budżetową, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX i X Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Gminy Kowala pn.: Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku szkoły w Młodocinie Mniejszym realizowanego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie dopuszczenia przez Komisję Europejską Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w 2020 r..
 1. Informacja w sprawie udziału w konkursie „GOSPOSTRATEG” w ramach konsorcjum z udziałem Politechniki Warszawskiej i Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Eksploatacji.
 1. Informacja w sprawie podsumowania ustaleń dokonanych w odniesieniu do projektu Województwa Mazowieckiego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie wydłużenia terminu na dostarczenie załączników do umowy o dofinansowanie projektu, realizowanego przez Gminę Chynów nr RPMA.04.02.00-14-i267/20 w ramach konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia osobowego na etat dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2021 roku w związku z realizacją zadania „Szachy w mazowieckiej szkole” w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w 2021 roku.
 1. Informacja w sprawie propozycji rozwiązań dla instrumentu terytorialnego realizowanego jako Zintegrowane Inwestycje Terytorialne lub innego instrumentu terytorialnego wdrażanego w regionie NUTS 2 Warszawskim stołecznym w ramach polityki spójności UE na lata 2021–2027.
 1. Informacja w sprawie oceny projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 1. Informacja w sprawie wejścia w życie ustawy z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1038).
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 336

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.