Z posiedzeń zarządu

238. posiedzenie zarządu, 21 czerwca 2021 r.

2021.06.22 12:40 , aktualizacja: 2021.06.22 12:45

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

W poniedziałek, 21 czerwca, odbyło się 238. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego

 

Wykaz skrótów:

 

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

S.A. – spółka akcyjna,

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Porządek obrad:

 1. Informacja dotycząca wyniku konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
 3. Informacja dotycząca wyniku konkursu na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Teatrze.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa w sprawie półrocznego planu audytów ochrony danych osobowych.
 7. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dopłaty do kapitału spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dopłaty do kapitału spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Sp. z o.o.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Warszawskiej Opery Kameralnej.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr. Barbary Borzym w Radomiu.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
 21. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o.
 22. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej V kadencji spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 24. Informacja w sprawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytucji Filmowej „Max-Film” S.A.
 25. Informacja w sprawie wniosku Miasta Otwock na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Andriollego w Otwocku.
 26. Informacja w sprawie wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i remontowych złożonych przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.
 27. Informacja dotycząca propozycji zmian w realizacji projektów inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza na rok 2020 oraz zgłoszonych przez jednostki organizacyjne przesunięć nakładów na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2021 roku i latach kolejnych.
 28. Informacja w sprawie zmiany zakresu zadania realizowanego w ramach przyznanych dotacji przez Gminę Cegłów, Miasto i Gminę Serock oraz Gminę Pniewy.
 29. Spotkanie z przedstawicielami spółki Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w sprawie omówienia możliwości udzielania zamówienia publicznego w trybie in-house siostrzanego przez ARM S.A. Mazowieckiemu Regionalnemu Funduszowi Pożyczkowemu Sp. z o.o.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odmowy umorzenia oraz rozłożenia na raty należności przysługującej Województwu Mazowieckiemu od J. D. , prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ProgresNet J. D.
 31. Informacja w sprawie rozpoczęcia projektu badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej dot. Monitorowania wartości krajobrazu oraz oceny kapitału naturalnego na podstawie danych teledetekcyjnych.
 32. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w ramach przedsięwzięcia dotyczącego europejskich sektorowych chmur obliczeniowych – GAIA-X, którego celem jest stworzenie nowych rozwiązań bezpiecznego przetwarzania danych.
 33. Spotkanie dotyczące realizacji projektu pn.: „Modernizacja spalarni Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce”.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej na Mazowszu na lata 2021–2030.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Edukacja zdrowotna dotycząca profilaktyki zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży poprzez autorskie materiały multimedialne”.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Medycznej Szkole Policealnej w Otwocku na zawarcie porozumienia w sprawie wykorzystywania systemu teleinformatycznego i publicznej aplikacji mobilnej w celu wydawania mLegitymacji szkolnej.
 37. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie planu finansowego, na rok 2021, Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisko.
 38. Informacja w sprawie aktualizacji wniosku o dofinansowanie w projekcie „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu.
 39. Informacja w sprawie uwarunkowań prawnych zagospodarowania destruktu asfaltowego.
 40. Informacja w sprawie działań informacyjnych promujących konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia, przekazania do opiniowania i konsultacji społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
 42. Informacja w sprawie planowanej organizacji pracy Filii w Ostrołęce Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na czas remontu.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 44. Informacja w sprawie wniosku Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej o zmniejszenie kwoty dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” z dnia 27 kwietnia 2021 r.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie: „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania”.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przeprowadzenia XIII edycji Konkursu Innowator Mazowsza.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 10/2020/RF-I-SE.433.4.21.2020.EA z dnia 4 maja 2021 r.
 49. Informacja w sprawie Kwartalnego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości (za I kwartał 2021 r.).
 50. Informacja w sprawie aktualizacji zapisów projektu Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027.
 51. Informacja w sprawie zmian w projekcie „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny” w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 53. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.05.03.00-IP.01-14-105/20, Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku” dla Działania 5.3 „Dziedzictwo kulturowe”, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 54. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 372/214/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 15 marca 2021 r. (za okres: 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.).
 55. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu Gminy Jaktorów zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 56. Informacja w sprawie projektu nr RPMA.09.02.02-14-b303/18 pn.: „Profilaktyka chorób kręgosłupa wśród dzieci ze szkół podstawowych!” realizowanego przez MEDICA Sp. z o.o.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2038.
 59. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Radomia ustalającej warunki zabudowy.
 60. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Gminie Miastu Pruszków na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością położoną w Pruszkowie.
 61. Informacja w sprawie wniosku o umorzenie czynszu z tytułu najmu części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Świebodzińskiej.
 62. Informacja w sprawie wniosku Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu o oddanie, w trwały zarząd, nieruchomości położonej w Przasnyszu przy ul. Szpitalnej.
 63. Informacja w sprawie kolejnych wniosków Gminy Żabia Wola dotyczących zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Grzmiącej przy Al. Lipowej 11A.
 64. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych o nabycie nieruchomości położonej w m. Augustów, gm. Pionki, na potrzeby budowy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej.
 65. Informacja w sprawie wniosku Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie o nabycie, na rzecz Województwa Mazowieckiego, nieruchomości położonych w Siedlcach: przy ul. Zamiejskiej, z przeznaczeniem na budowę siedziby Rejonu Drogowego w Siedlcach oraz ul. Bpa I. Świrskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
 66. Informacja w sprawie inwestycji „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sublicencyjnej dla Zintegrowanego Modelu Ruchu.
 68. Informacja w sprawie propozycji Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” dotyczącej udostępnienia elektrycznego zespołu trakcyjnego 45WE na potrzeby produkcji filmu promocyjnego.
 69. Informacja w sprawie propozycji ewentualnego nabycia w drodze darowizny nieruchomości położonej we wsi Dąbrowa gm. Przesmyki, powiat siedlecki.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz Województwa Mazowieckiego majątku nieruchomego położonego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej.
 71. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w formie darowizny gminie Sadowne mienia ruchomego.
 72. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania w formie darowizny Miastu i Gminie Białobrzegi mienia ruchomego.
 73. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości położonej w Ząbkach.
 74. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia garaży położonych na terenie nieruchomości przy ul. Sienkiewicza w Ostrołęce.
 75. Informacja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku przy ul. Sadowej 15 w Pruszkowie.
 76. Informacja w sprawie zagospodarowania nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26.
 77. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Zasad wyboru patrona roku i upamiętnienia wydarzenia na Mazowszu.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy pomiędzy Gminą – Miastem Płock a Województwem Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej dla Muzeum Żydów Mazowieckich.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarządcę Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tej Operze.
 80. Informacja w sprawie zwolnienia ze składek ZUS Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 81. Informacja w sprawie zmiany przeznaczenia środków przyznanych Muzeum Niepodległości.
 82. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 83. Informacja w sprawie przeniesienia środków na realizację części organizacyjnej konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”.
 84. Informacja w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Samorządu Województwa Mazowieckiego do obrad Komisji Konkursowej 11. Edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
 85. Informacja w sprawie listy rezerwowej ofert rekomendowanych do dofinansowania przez komisję konkursową opiniującą oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 87. Informacja w sprawie zmiany nazwy zadania w załączniku do uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”.
 88. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i Krajoznawstwo”.
 89. Informacja w sprawie działań Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2021–2027.
 90. Informacja w sprawie kontynuacji wdrażania w 2021 r. programów Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2022 B.3.1: Kultura zaprasza i C.1.2: To także nasze dziedzictwo oraz wprowadzenia zmian w opisach programów B.2.2: Kultura łączy pokolenia, B.3.1: Kultura zaprasza oraz C.1.2: To także nasze dziedzictwo.
 91. Informacja w sprawie wniosków o udzielenie dotacji złożonych w 2021 r. w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 92. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 93. Informacja w sprawie realizacji zadania: „Promocja Marki Mazowsze Serce Polski”.
 94. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Zarządu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Sp. z o.o. w likwidacji.
 95. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 96. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
 97. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie V edycji Mazowieckiego Konkursu Serów Zagrodowych.
 98. Informacja w sprawie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze
 99. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 358

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.