Z posiedzeń zarządu

46 posiedzenie Zarządu, 5 czerwca 2007 r.

2007.06.06 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 5 czerwca 2007 roku odbyło się 46 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Informacje

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął informację dotyczącą planowanej liczby uczniów i planowanych dodatkowych zajęć edukacyjnych w szkołach regionalnych w roku szkolnym 2007/2008 oraz planowanych etatach pracowników administracji i obsługi.

Dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są poza ramowymi planami nauczania i realizowane w różnych formach w podległych jednostkach. Celem tych zajęć jest m. in.: wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z mniejszych miejscowości, poszerzenie oferty edukacyjnej placówek, rozwijanie zainteresowań uczniów, wspomaganie procesów leczenia i rehabilitacji oraz korygowanie deficytów rozwojowych dzieci i młodzieży.


Podjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:

 • zawarcia Porozumienia między Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Małopolskie Forum Współpracy z Polonią dotyczącego współorganizacji XV Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów – Warszawa 2007

  Forum odbywać się będzie w dniach 4 – 11 września br., przy czym od 6 września br. na terenie Województwa Mazowieckiego. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Towarzystwem Naukowym Światowa Rada Badań nad Polonią, dotyczącego współorganizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Dziedzictwo Polaków na Wschodzie i ich związki z Macierzą”, która odbędzie się w dniach 22 – 24 czerwca br. w Warszawie

  Konferencja odbędzie się w Muzeum Uchodźstwa – Podchorążówce, a jej kulminacyjną częścią będzie koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Część merytoryczna poświęcona będzie dorobkowi Polaków żyjących na terenie byłego Związku Radzieckiego, ich sukcesom z dziedziny życia zawodowego, naukowego, społecznego i kulturalnego oraz ich wpływowi na promowanie polskiego dziedzictwa narodowego na świecie.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Polskie Orły dotyczącego współorganizacji XII Międzynarodowego Pikniku Lotniczego z Góraszce, który odbędzie się w dniach 16 – 17 czerwca br.

 • zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Województwem Mazowieckim dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania „XVII Festiwal Mozartowski w Warszawie”, realizowanego przez Warszawską Operę Kameralną

  Festiwal ten istnieje od 1991 roku i odbywa się zawsze w dniach od 15 czerwca do 26 lipca. Porozumienie o współpracy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa spełnia założenie o współpracy w zakresie realizacji zadań z obszaru kultury zaspokajających w tej samej mierze potrzeby mieszkańców Warszawy, jak i potrzeby mieszkańców Województwa Mazowieckiego.

 • zawarcia porozumień pomiędzy Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie, Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Powiatami dotyczących współfinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP działających na obszarze podległym Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie oraz wydatkowania środków na ich realizację

  W ramach działań samorządu Województwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2007 zaplanowane zostały środki w kwocie ogólnej 2 390 000 zł.

 • zawarcia porozumienia z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z terenu Województwa Mazowieckiego na współfinansowanie wykonania kasków dla rowerzystów, opasek odblaskowych, lampek do rowerów, plecaków i kamizelek odblaskowych

 • wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w II półroczu 2007 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane

  Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 1 445 200 zł i rozdzielona zostanie pomiędzy 201 wnioskodawców, których oferty zostały zaopiniowane pozytywnie.Pod obrady Sejmiku

Zarząd Województwa Mazowieckiego wniósł pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekty uchwał Sejmiku dotyczące:

 • zmiany uchwały w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za wysługę lat i za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania niektórych innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki oraz podziału środków na nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagrody dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dla zatrudnionych w tych jednostkach nauczycieli

  Samorząd Województwa Mazowieckiego, jako organ prowadzący placówki oświatowe, zobowiązany jest na mocy znowelizowanej w dniu 15 lipca 2004 r. ustawy Karta Nauczyciela do corocznego ustalania zasad przyznawania i wypłacania dodatkowych składników wynagrodzenia.

 • pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich i zaliczenia do tej kategorii niektórych ulic na obszarze miasta Węgrowa i Sochaczewa
 • powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Meditrans Ostrołęka” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce
 • powołania Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu
 • zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 rok

Liczba wyświetleń: 786

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.