Z posiedzeń zarządu

48 posiedzenie Zarządu, 12 czerwca 2007 r.

2007.06.13 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: JakubWojna

W dniu 12 czerwca 2007 roku odbyło się 48 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Podjęte uchwały

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął m.in. uchwały dotyczące:
 • porozumienia w sprawie realizacji komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

  Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Na mocy porozumienia Samorząd Województwa Mazowieckiego pełnić będzie rolę Instytucji Pośredniczącej dla regionalnego komponentu tego programu, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Dobre w sprawie współorganizowania konkursu „Piękna Zagroda Wiejska 2007”

  W konkursie na najlepszą zagrodę wiejską gminy dobre Komisja powołana przez Wójta Gminy Dobre oceniać będzie m.in. uporządkowania i estetykę terenu i obecność podstawowych urządzeń służących ochronie środowiska. Przeprowadzenie konkursu ma na celu podniesienie estetyki mazowieckiej wsi, wzrost świadomości ekologicznej i identyfikacji ze swoim regionem. Nagrody w konkursie ufunduje Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Długosiodło w sprawie współorganizacji konkursu pod nazwą „Gospodarz Roku Gminy Długosiodło”

  W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy rolnicy z Gminy Długosiodło, producenci warzyw i owoców oraz hodowcy zwierząt i osoby podejmujące dodatkową działalność w rolnictwie. Nagrodami w konkursie będą elektronarzędzia ufundowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Związkiem Hodowców Koni w Warszawie w sprawie współorganizacji 47 Wystawy – Sprzedaży Ogierów, która odbędzie się 22 września 2007 r. w obiektach Stadniny Kozienice

  Zarząd Województwa Mazowieckiego ufunduje nagrody rzeczowe w postaci sprzętu jeździeckiego, produktów i narzędzi ogrodniczych, artykułów dziewiarskich, elektronarzędzi oraz artykułów gospodarstwa domowego dla hodowców najlepszych ogierów na wystawie w Kozienicach.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Klwów w sprawie współorganizacji Święta Papryki w Gminie Klwów, połączonego z Dożynkami Powiatu Przysuskiego

  Święto Papryki odbywało się w Gminie Klwów dwukrotnie w poprzednich latach. Tym razem odbędzie się 19 sierpnia 2007 r. w ramach uroczystości dożynkowych. Zarząd Województwa Mazowieckiego sfinansuje zakup nagród dla laureatów konkursów wiedzy rolniczej oraz dla wiodących rolników i producentów papryki z terenu powiatu przysuskiego.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie w sprawie współorganizowania VIII Mazowieckich Dni Rolnictwa odbywających się w dniach 16 – 17 czerwca 2007 r.

  Zarząd Województwa Mazowieckiego wyraził zgodę na sfinansowanie nagród dla laureatów konkursów, przygotowanie prezentacji potraw tradycyjnych oraz na przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania: Festiwal Zespołów Kameralnych: „Koncert pod Lipą” i „Koncerty Królewskie”, realizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie

  Oba cykle koncertowe organizowane są od blisko trzydziestu lat. W tym roku zaplanowano zorganizowanie 20 koncertów, które dobywać się będą we wszystkie niedziele od 24 czerwca do 26 sierpnia włącznie w Łazienkach Królewskich i w ogrodach Pałacu w Wilanowie.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą dotyczącego przyznania dotacji celowej na dofinansowanie organizacji wystawy „W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu. Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.”, realizowanej przez Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie

  Wystawa czynna będzie od 27 września do 31 grudnia 2007 r. i prezentować będzie dzieła malarstwa i grafiki okresu Młodej Polski oraz cytaty zaczerpnięte z wypowiedzi najważniejszych twórców epoki ze Stanisławem Wyspiańskim na czele, pochodzące głównie z ich korespondencji.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Węgrowskim Ośrodkiem Kultury w sprawie współorganizacji XI Festiwalu Obrzędów Weselnych – Węgrów 2007

  Festiwal odbędzie się w dniach 14 – 16 czerwca 2007 na Rynku Mariackim w Węgrowie. Patronat honorowy nad imprezą objął m. in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 • pokrycia kosztów przygotowania prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas XII Międzynarodowego Pikniku Lotniczego, który odbędzie się w dniach 16 – 17 czerwca 2007 w Góraszce

  Na stoisku poza materiałami promującymi atrakcje turystyczne Mazowsza zorganizowane będą po raz kolejny warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych, pokazy pracy garncarzy w artystów ludowych. Zainteresowanie stoiskiem Mazowsza w latach ubiegłych pokazało, że jest to skuteczna metoda promocji województwa.

 • porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Akademią Podlaską w Siedlcach dotyczącego współorganizowania konferencji naukowej pt.: „Przyroda a turystyka we wschodniej Polsce”, która odbędzie się w dniach 18 – 20 września 2007 r.

  Konferencja dotyczyć będzie m. in. walorów przyrodniczych wschodniego Mazowsza i możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystyki. Udział w spotkaniu gości z różnych instytucji i placówek naukowych z terenu Polski i z innych krajów stanowić będzie także dobrą okazją do promocji regionu.

 • wydatkowania środków na współorganizowanie konferencji „Postępy w Pediatrii”

  Konferencja odbędzie się 16 czerwca 2007 r. w Kozienicach i uczestniczyć w niej będzie ok. 150 lekarzy różnych specjalizacji: pediatrów, internistów oraz lekarzy rodzinnych z terenu Województwa Mazowieckiego, którzy będą dyskutować na temat profilaktyki zdrowotnej oraz specyfiki leczenia chorób u dzieci, a także wymienią doświadczenia i zaprezentują najnowsze osiągnięcia w leczeniu pediatrycznym.

 • porozumienia z Miastem i Gminą Łomianki dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku w km 525+000 ÷ 537+400 w gminie Łomianki”

  Przebudowa wału przeciwpowodziowego jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego terenów rolnych i zurbanizowanych oraz zamieszkującej je społeczności. Zawarcie porozumienia i później umowy pomiędzy Województwem a Miastem i Gminą Łomianki pozwoli na wprowadzenie zadania inwestycyjnego do budżetu Województwa Mazowieckiego na 2007 r.

 • przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami za okres od 15 grudnia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r. oraz przekazania tego dokumentu Sejmikowi Województwa Mazowieckiego oraz Ministrowi ŚrodowiskaPod obrady Sejmiku

Zarząd Województwa Mazowieckiego wniósł pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projekty uchwał Sejmiku dotyczące:

 • uchwalenia aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015

 • zawarcia „Porozumienia miedzy Województwem Mazowieckim (Rzeczpospolita Polska) a Regionem UUsimaa (Republika Finlandii) o współpracy międzyregionalnej

 • poparcia inicjatywy utworzenia publicznej uczelni zawodowej w Ostrołęce

  W Ostrołęce nie ma publicznej, bezpłatnej uczelni zawodowej I stopnia. Tymczasem w subregionie ostrołęckim utrzymuje się wysokie bezrobocie, które sprawia, że wielu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych nie stać na studia płatne, dostępne w Ostrołęce, lub na wyjazd i utrzymanie się w dużych ośrodkach akademickich.

Liczba wyświetleń: 838

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.