Z posiedzeń zarządu

153. posiedzenie zarządu, 11 sierpnia 2020 r.

2020.08.12 14:45 , aktualizacja: 2020.08.12 14:50

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

11 sierpnia 2020 r. odbyło się 153 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Przyjęto następujący porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 147 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 21 lipca 2020 roku,
 2. 150 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 28 lipca 2020 roku,
 3. 151 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 30 lipca 2020 roku (w trybie obiegowym),
 4. 152 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 31 lipca 2020 roku (w trybie obiegowym).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie konieczności podjęcia działań mających na celu obsadę stanowisk dyrektora instytucji kultury, dla której organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania w formie darowizny gminom/miastom środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19 stanowiących mienie ruchome Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na indywidualny zakup towaru objętego zakupami realizowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia projektu Regulaminu organizacyjnego Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 1. Informacja w sprawie zatwierdzenia wzoru Sprawozdania z realizacji projektów w ramach Strategii Wyjścia – wersja 2.3 (środki zaangażowane wcześniej w Instrumenty Inżynierii Finansowej w ramach Działania 1.4 RPO WM 2007–2013).
 1. Informacja w sprawie Dożynek Prezydenckich 2020.
 1. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia z Fundacją „My Obywatele UE”.
 1. Informacja w sprawie korekty rzeczowej i finansowej planu zadań remontowych dróg i mostów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich na rok 2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych w celu sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach przy ul. Zalesie 7 i 10 w Gostyninie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w celu sprzedaży części nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Samorządowej 16/20.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zbycia w drodze darowizny nieruchomości położonych w Ostrołęce przy ulicy Sienkiewicza.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Pilawie oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1289/129.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 1. Informacja w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Szydłowcu dla potrzeb Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu (filia w Szydłowcu).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie na zawarcie umowy najmu części nieruchomości.
 1. Informacja w sprawie nabycia od PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki 47/1, 47/3 i nr 50 obr. 3-11-47 położonej w Warszawie,
  przy ul. Bursztynowej, z przeznaczeniem na parking przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 47/1, nr 47/3 i nr 50 z obrębu 3-11-47.
 1. Informacja w sprawie możliwości złożenia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego wniosków do Programu Uzupełniającego Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2030.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Województwa Mazowieckiego – Zamawiającego – przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie odwołania złożonego przez firmę Comarch Polska S.A w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „Internet dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu i na rzecz Województwa Mazowieckiego wszelkich zadań, obowiązków i czynności ciążących na Województwie Mazowieckim w okresie trwałości projektu pn.: „Internet dla Mazowsza” lub będących bezpośrednim lub pośrednim następstwem rozwiązania umowy z dnia 3 października 2013 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz przejęcia przez Województwo Mazowieckie roli operatora sieci „Internet dla Mazowsza”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” realizowanego w roku szkolnym 2020/2021.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu pozakonkursowego – Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka realizowanego w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Poddziałania 10.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu stanowiska Sejmiku dotyczącego realizacji zadań jednostek systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus + dotyczącej realizacji projektu „Mobilność uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie fundamentem sukcesu zawodowego w 2021 r.”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy laureatów konkursu „Opiekun Stypendysty Roku 2019/2020 w ramach projektów: „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” oraz „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych (wersja 3.12) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie zmian w dokumencie „Plan Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020” oraz przedstawienia informacji o Planie Ewaluacji na posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie przygotowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku.
 1. Informacja w sprawie zmian w projekcie „Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań GOSPOSTRATEG.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych Wniosków o przyznanie grantu, złożonych w ramach naboru grantowego, ogłoszonego w związku z realizacją projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr RPMA.03.01.02-14-b657/18.
 1. Informacja w sprawie ustaleń audytu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczących weryfikacji statusu osób bezrobotnych i biernych zawodowo w projektach realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poza publicznymi służbami zatrudnienia
 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 643/130/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 13 maja 2020 r. (za okres: 01.06.2020 r. – 15.07.2020 r.).
 1. Informacja w sprawie zmiany terminu złożenia załączników do umowy o dofinansowanie dla projektu Gminy Brwinów realizowanego w ramach konkursu nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-053/17, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie zmiany terminu zakończenia naboru projektów do konkursu nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 1. Informacja w sprawie ogólnopolskiego portalu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej dla programu regionalnego na lata 2021-2027.
 1. Informacja w sprawie projektów planowanych do zgłoszenia do Krajowego Planu Odbudowy.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, podobszar „Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, zadanie: Profilaktyka i edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 1. Informacja w sprawie rozpatrzenia uproszczonych ofert realizacji zadania publicznego złożonych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 1. Informacja w sprawie ofert dotyczących realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”, zadanie: Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej Krajowemu Ośrodkowi Mieszkalno-Rehabilitacyjnemu dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane (SM) w Dąbku.
 1. Informacja w sprawie działań zmierzających do zlecenia prowadzenia regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej w województwie mazowieckim.
 1. Informacja w sprawie współpracy Województwa Mazowieckiego z ALAB Laboratoria Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek za I półrocze 2020 r., dla których organem założycielskim jest Województwo Mazowieckie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie sprawozdania Zarządu Województwa Mazowieckiego z obejmowania udziałów lub akcji w spółkach handlowych przez Województwo Mazowieckie za okres od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dopłaty do kapitału spółki Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „ Naprawa rezonansu magnetycznego w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”.
 1. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 1. Informacja w sprawie prowadzenia, zwiększenia i przesunięcia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020–2038 środków finansowych na realizację projektów.
 1. Informacja dotycząca zaawansowania zadania pod nazwą: „Budowa siedziby dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych, wojewódzkich osób prawnych a także spółek, w których Województwo Mazowieckiego posiada udziały bądź akcje – na nieruchomości położonej przy ul. Świetojerskiej 9 w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie konkursu IMPULS KULTURY - Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych oraz ogłoszenia jego I edycji.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie – wnosi.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia pracowników Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do prowadzenia rejestru instytucji kultury.
 1. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów oraz kontrahentów PZLPiT „Mazowsze” na czynnik biologiczny SARS-CoV-2”.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie na realizację zadania pn.: „Dostosowanie infrastruktury, sprzętu komputerowego do aktualnie obowiązujących standardów”.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Wsi Radomskiej na realizację zadania pn.: „Muzyczne kremówki” oraz wydanie publikacji „Papież napotkany. Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim”.
 1. Informacja w sprawie zmiany nazwy zadania projektu planowanego do realizacji przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektu planowanego do realizacji przez Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie w ramach programów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania spektaklu edukacyjnego realizowanego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania zakupu przez Muzeum Niepodległości w Warszawie kolekcji obrazów.
 1. Informacja w sprawie rozwoju oraz działań promujących szlak „Mazowsze na Filmowo” w 2020 r.
 1. Informacja w sprawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Art Energy w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 1. Informacja w sprawie wdrożenia w 2020 r. programów Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020 B.2.2: Kultura łączy pokolenia i C.1.2: To także nasze dziedzictwo.
 1. Informacja w sprawie sytuacji w instytucjach kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Informacja w sprawie Rady Programowej Stacji Muzeum.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowych zajęć przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowych dla Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie na realizację zadania pn.: I Ogólnopolski Konkurs Małych Form Prozatorskich „Inspirowani Tyrmandem”.
 1. Informacja w sprawie dofinansowania projektu: „Cyfrowy symbolizm – zero jedynkowy świat Muzeum Malczewskiego”.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 1. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 240

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.