Z posiedzeń zarządu

154. posiedzenie zarządu, 18 sierpnia 2020 r.

2020.08.19 09:35 , aktualizacja: 2020.08.19 09:38

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 18 sierpnia, odbyło się 154 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Wykaz skrótów:

MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw,

FOGR – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych,

CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

PZLPiT – Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca,

B+R – badawczo-rozwojowy,

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Porządek obrad:

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora Rejonu Drogowego Gostynin-Płock Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 2. Informacja w sprawie wpisania do wieloletniej prognozy finansowej (WPF) zadania: „Zakup usługi dostępu do systemu informatycznego umożliwiającego składanie i obsługę ofert w konkursach i naborach: ofert na realizacje zadań publicznych przez organizacje pozarządowe; wniosków inwestycyjnych składanych przez wojewódzkie jednostki organizacyjne i podmioty lecznicze działające w formie spółek; wniosków na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  w ramach MIAS i FOGR”.
 3. Informacja podsumowująca organizację spotkań dotyczących podpisywania umów z jednostkami samorządu terytorialnego w ramach programów/instrumentów wsparcia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 4. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zakup zestawu do cyfrowego odpytywania i głosowania.
 5. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP i remontów strażnic.
 6. Informacja o współpracy z Województwem Środkowoczeskim (Republika Czeska).
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 8. Informacja w sprawie zwiększenia liczby etatów pracowniczych w Mazowieckim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 9. Informacja w sprawie szacowanych wpływów z udziałów w PIT i CIT w 2020 roku nowelizacji uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Informacja w sprawie skierowania do Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego informacji w sprawie wniosków Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie dotyczących umorzenia należności z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu Województwa Mazowieckiego w celu zasięgnięcia opinii Komisji.
 11. Informacja w sprawie należności Województwa Mazowieckiego z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Mazowieckiego.
 12. Informacja w sprawie należności Województwa Mazowieckiego z tytułu trwałego zarządu za 2020 rok przysługującej od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
 21. Informacja w sprawie wydłużenia okresu realizacji zadań dofinansowywanych w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.
 22. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi wykonania i dostępu do systemu informatycznego umożliwiającego obsługę wniosków na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego  w ramach MIAS i FOGR jak również utworzenia nowego zadania budżetowego pod nazwą „Elektroniczny system obsługi MIAS i FOGR”.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
 24. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie limitu kwoty planowanego średniego miesięcznego wynagrodzenia osobowego na etat dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach oświatowych w 2020 roku.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do wynajęcia pomieszczeń w budynku B położonym przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku przy ul. Rychlińskiego 1G w Ząbkach.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń położonych w Sokołowie Podlaskim przy ul. Repkowskiej 49 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na zawarcie aneksu w tej sprawie.
 28. Informacja w sprawie modernizacji w budynku przy Al. Jerozolimskich 28 w Warszawie.
 29. Informacja w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej w okresie epidemii od firmy U JANA Jarosław Kaczanowski spółka jawna.
 30. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności głównej Województwa Mazowieckiego przysługującej w okresie związanym z epidemią od firmy U JANA Jarosław Kaczanowski spółka jawna.
 31. Informacja w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługującej w okresie epidemii od Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności głównej Województwa Mazowieckiego przysługującej w okresie związanym z epidemią od Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozpatrzenia uwag, opinii i wniosków oraz przyjęcia treści projektu programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 34. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.
 37. Informacja w sprawie zmian w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020-2038.
 38. Informacja w sprawie przeznaczenia kwoty 127.480 zł na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” zadanie: Wsparcie ponadlokalnych systemów pozyskiwania, magazynowania, dystrybucji żywności dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących działania na rzecz osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 39. Informacja w sprawie umowy zawartej z FINRYAN INTERNATIONAL LTD Sp. z o.o. dotyczącej udzielenia pożyczki na utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
 40. Informacja w sprawie umowy zawartej z Gospodarstwem Rolnym – Gorzelnia Rolnicza Rozlewnia Wody Mineralnej Krzysztof Zembski dotyczącej udzielenia pożyczki na utrzymanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.
 41. Informacja w sprawie organizacji kampanii społecznej promującej zdrowy styl życia, której elementami będzie profilaktyka uzależnień.
 42.  Informacja w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej w zakresie wsparcia oraz wzmocnienia efektów rehabilitacji dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi i uzależnionej od substancji psychoaktywnych.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie IV edycji konkursu „Edukreator na Mazowszu”.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
 45. Informacja w sprawie współfinansowania projektu pn.: „Sto lat temu, bolszewicy u wrót Warszawy” realizowanego przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.
 46. Informacja w sprawie zabezpieczenia środków dla Mazowieckiego Instytutu Kultury na projekty realizowane w latach 2021–2023.
 47. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 48. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 49. Informacja w sprawie kontynuacji wdrażania w 2020 r. Programu C.1.2: To także nasze dziedzictwo w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020.
 50. Informacja w sprawie przyznania dodatkowych środków na realizację zadania pn.: „Zakup i dostawa niezbędnego wyposażenia mającego wpływ na ograniczenie ryzyka związanego z narażeniem pracowników, widzów i kontrahentów PZLPiT „Mazowsze” na czynnik biologiczny SARS-CoV-2”.
 51. Informacja w sprawie wniosków o udzielenie dotacji złożonych w 2020 r. w ramach naboru wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 52. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020”.
 53. Informacja w sprawie projektu realizowanego przez Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Podziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 55. Informacja dotycząca konsultacji projektu aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.
 56. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 57. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania Powiatu Grójeckiego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1604W Szczęsna-Rożce na odcinku Uleniec-Czekaj, o długości 1820,00 mb oraz na odcinku Czekaj-Rożce, o długości 3350,00 mb” o drogę 1613W Rożce-Rębowola na odcinku Rożce-Daszewice, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 58. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy projektu i wykorzystanie powstałych oszczędności poprzetargowych dla zadania Miasta i Gminy Pilawa pn.: „Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Gocławiu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 59. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na pozostawienie oszczędności na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1714W Głowaczów-Lipskie Budy od km 2+981 do km 5+736, dł. 2.755 m, realizowane przez Powiat Kozienicki w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 60. Informacja w sprawie projektów planowanych do zgłoszenia do Krajowego Planu Odbudowy.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie reprezentowania Województwa Mazowieckiego podczas ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektów w ramach programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z Miastem i Gminą Serock na potrzeby przygotowania i złożenia wniosku związanego z ubieganiem się o dofinansowanie i realizacją projektu pod roboczą nazwą „Kolej Północnego Mazowsza” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji konferencji pt.: „Innowacyjna Gmina 2020”.
 64. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dotyczącego współpracy przy organizacji XIV Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Ekologia humanistyczna” pt.: „Paradoksy Ekologiczne – Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości”.
 65. Informacja w sprawie zmiany sposobu finansowania zadania pn.: „Konserwacja murów w obrębie przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem dziedzińca i otoczenia” realizowanego przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 66. Informacja w sprawie wysokości rezerw celowych na finansowanie lub współfinansowanie projektów własnych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych realizowanych przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz ze źródeł zewnętrznych krajowych.
 67. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 68. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 200

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.