Z posiedzeń zarządu

158. posiedzenie zarządu, 1 września 2020 r.

2020.09.01 15:35

Autor: Piotr Szychowski (OR), Wprowadzenie: Urszula Sabak-Gąska

We wtorek, 1 września, odbyło się 158 posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

 

OSP – Ochotnicza Straż Pożarna,

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
  1. 154 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 18 sierpnia 2020 r.,
  2. 155 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 20 sierpnia 2020 r.,
  3. 157 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 28 sierpnia 2020 r. (w trybie obiegowym),
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia wsparcia finansowego dla gmin na doposażenie jednostek OSP.
 3. Informacja w sprawie analizy potrzeb w zakresie środków finansowych na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych.
 4. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla Gminy Rzewnie na doposażenie jednostki OSP w Orłowie oraz Gminy Garwolin na doposażenie jednostki OSP w Miętnem.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia Wspólnego Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz udzielenia zamówień publicznych na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie dokonywania zakupów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2020.
 8. Informacja w sprawie wyników oceny projektów złożonych do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.
 9. Informacja w sprawie zgłoszenia nieprawidłowości w dwóch projektach realizowanych przez Beneficjenta – NANOSANGUIS Spółka Akcyjna, w tym w ramach projektu: nr RPMA.01.02.00-14-5721/16 współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 oraz nr POIR.01.01.01-00-0332/16 współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
 10. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 12. Informacja w sprawie zawieszenia biegu terminu weryfikacji Sprawozdania z postępu prac, za I półrocze 2020 r., przedłożonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją Umowy w sprawie powierzenia zarządzania środkami finansowymi zwracanymi do instrumentów inżynierii finansowej.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000 zł.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej drogi wojewódzkiej nr 628 Stacja kolejowa Wołomin - droga 634.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Sarnaki przepustów betonowych.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Wolanów destruktu asfaltowego.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Zakrzew destruktu asfaltowego.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Siedlce destruktu asfaltowego.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Miastu i Gminie Łosice destruktu asfaltowego.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grębków destruktu asfaltowego.
 21. Informacja w sprawie Raportu cząstkowego oraz aktualizacji Planu Promocji Gospodarczej Województwa Mazowieckiego w kraju i za granicą na 2020 rok.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej gminom i powiatom na realizację zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020”.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów o udzieleniu pomocy finansowej gminom i powiatom z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej MAZOWSZE 2020” przez Województwo Mazowieckie oraz udzielenia pełnomocnictwa do ich podpisywania.
 24. Informacja w sprawie udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Dożynkach Prezydenckich 2020.
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2020 w województwie mazowieckim.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.
 29. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tej Operze.
 30. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski”.
 31. Informacja w sprawie realizacji zadania „Kreowanie wizerunku turystycznej Marki Mazowsze Serca Polski”.
 32. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 33. Informacja w sprawie platformy szlakowej Szlaki Mazowsza.
 34. Informacja w sprawie wdrażania w 2020 r. programu Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020 – B.3.1.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2020 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego i przyznania dotacji.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania i kontrolowania realizacji umów dotyczących udostępniania lub powierzania przetwarzania danych osobowych osobom lub podmiotom zewnętrznym, dla których Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym jest Województwo Mazowieckie albo Zarząd Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań realizowanych przez Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 37. Informacja w sprawie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu” położonego na terenie województwa mazowieckiego.
 38. Informacja w sprawie projektu filmowego „Przyroda Mazowsza”.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy najmu części dachu oraz piwnicy w budynku przy ul. Rychlińskiego 1B w Ząbkach.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Mazowieckiego Zarządu Nieruchomości w Warszawie na zawarcie umowy najmu części dachu w budynku przy ul. Chopina 13 w Konstancinie-Jeziornie.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 14 w Gostyninie-Zalesiu przy ul. Zalesie 8.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Siedlcach na zawarcie kolejnej umowy najmu sali gimnastycznej.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę decyzji Prezydenta Miasta Radomia ustalającej warunki zabudowy.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy z Fundacją Orange.
 46. Informacja w sprawie upoważnienia do wyrażania zgody na zawieszenie zajęć w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na czas oznaczony, ze względu na sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 49. Informacja w sprawie wniosku Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego dotyczącego przesunięcia środków przyznanych na realizację zadania pn.: „Zaprojektowanie i wbudowanie systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymianiem klatek schodowych oraz kontroli dostępu w budynku im. Stanisławów Kierbedziów” na rok 2021.
 50. Informacja w sprawie realizacji przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie zadania pn.: „Naprawa angiografu w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie”.
 51. Informacja w sprawie realizacji przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie zadania pn.: „Budowa infrastruktury informatycznej bezpiecznego przechowywania danych w MSCZ”.
 52. Informacja w sprawie dematerializacji akcji.
 53. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.
 54. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej spółki Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Spółka z o.o.
 56. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 58. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 59. Informacja w sprawie zmian w finansowaniu Projektu pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie”.
 60. Informacja w sprawie planowanych działań informacyjnych związanych z realizacją projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach RPO WM 2014-2020 – przygotowanie materiałów filmowych informacyjno-promocyjnych z elementami instruktażu.
 61. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 11/2020/RF-I-SE.433.3.9.2020.AD z dnia 20 lipca 2020 r.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 13/2020/RF-I-SE.433.3.6.2020.MJ z dnia 22 lipca 2020 r.
 63. Informacja w sprawie wprowadzenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (wersja 4.0) zmian dotyczących wskaźników monitorujących postęp rzeczowy w projektach związanych z COVID-19.
 64. Informacja w sprawie Kwartalnego Sprawozdania z Postępu realizacji Projektu wraz z Kwartalnym Sprawozdaniem Finansowym oraz Kwartalnym Sprawozdaniem z wykrytych Nieprawidłowości (II kwartał 2020 r.).
 65. Informacja w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu Gminy Jaktorów zatwierdzonego do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16, Oś Priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działanie 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 66. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 67. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 w ramach naboru pozakonkursowego nr RPMA.10.01.03-IP.01-14-097/20 dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.3 Programy stypendialne RPO WM 2014–2020.
 68. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-e047/20 pt.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014–2020.
 69. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-086/19 dla Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” RPO WM 2014–2020.
 70. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577 relacji Łąck - Ruszki na terenie m. Gąbin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 71. Informacja w sprawie projektów konkursowych znajdujących się na listach rezerwowych w ramach Działań dla Priorytetów I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 72. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 73. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 297

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.