Z posiedzeń zarządu

159. posiedzenie zarządu, 7 września 2020 r.

2020.09.08 12:50 , aktualizacja: 2020.09.08 13:27

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

W poniedziałek, 7 września 2020 r. odbyło się 159. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu 156 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 24 sierpnia 2020 roku.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie uzgodnienia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wykazu projektów po ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego w 2020 r.
 4. Informacja w sprawie Półrocznego sprawozdania z wykonania planu audytów ochrony danych osobowych oraz z audytów doraźnych za I półrocze 2020.
 5. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Towarzystwu Olimpijczyków Polskich darowizny, której przedmiotem jest mienie ruchome Województwa Mazowieckiego.
 6. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Rejonu Drogowego Gostynin-Płock. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 7. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Rejonu Drogowego Otwock-Piaseczno Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.
 8. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2020–2038.
 9. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2020 rok.
 10. Informacja w sprawie propozycji realizacji prac pilotażowych mających na celu opracowanie metod neutralizacji czynników, które mają negatywny wpływ na obniżenie jakości plonów oraz niszczenie walorów ekologicznych i estetycznych szaty roślinnej na terenie Mazowsza.
 11. Informacja w sprawie udzielenia pełnomocnictwa firmie brokerskiej – Zakład Usług Brokerskich Cieślikowski Paweł Jan do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w zakresie ubezpieczeń mienia w ramach realizacji projektu „Internet dla Mazowsza” (IDM).
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku.
 15. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie.
 16. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej nr 2 w Warszawie.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Medycznej Szkoły Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.
 19. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 20. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 21. Informacja w sprawie aktualizacji programu polityki zdrowotnej badań przesiewowych w kierunku wykrycia zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C wśród mieszkańców województwa mazowieckiego na lata 2020–2022.
 22. Informacja w sprawie projektu „Plan działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Mazowieckiego.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. niektórych zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych”.
 24. Informacja w sprawie pozyskania powierzchni biurowej dla potrzeb Mazowieckiego Centrum Polityki społecznej.
 25. Informacja w sprawie Stacji Muzeum.
 26. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie konkursu „Stolica Kultury Mazowsza”.
 28. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie na realizację projektu pn.: „Zamki i klucze kultury przeworskiej. Działanie, zastosowanie, znaczenie symboliczne”.
 29. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 30. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 31. Informacja w sprawie realizacji Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020 w zakresie Programu A. 4.3: „Kompetentni edukatorzy kulturalni”.
 32. Informacja w sprawie certyfikatu pn.: „Cenny Zabytek Mazowsza”.
 33. Informacja w sprawie Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.
 34. Informacja w sprawie wniosków złożonych na współorganizację przedsięwzięć promujących rolnictwo w Województwie Mazowieckim w roku 2020.
 35. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zakazu uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim rzeki Wisła – nr 2.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, określającego zasady współpracy w zakresie utworzenia i dofinansowania III edycji studiów podyplomowych pn.: „Zarządzanie jakością powietrza w jednostkach samorządu terytorialnego”.
 37. Informacja w sprawie przystąpienia do prac w zakresie zmiany uchwały nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwały antysmogowej”.
 38. Informacja w sprawie uczestnictwa, przez Województwo Mazowieckie, w projekcie „Cyfrowe narzędzia ograniczania ubóstwa energetycznego” (DTREP).
 39. Informacja w sprawie realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pozakonkursowego, w ramach II Osi Priorytetowej RPO WM 2014–2020, pn.: „Kompleksowy monitoring energii w jednostkach Samorządu Województwa Mazowieckiego wraz z jego jednostkami organizacyjnymi”.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi powiatowej nr 3543W Bujak – Dzierzkówek.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 2718W położonego w miejscowości Celestynów.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 43. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Mochowo destruktu asfaltowego.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Płockiemu destruktu asfaltowego.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Korczew destruktu asfaltowego.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Warka destruktu asfaltowego.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Chynów destruktu asfaltowego.
 49. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Belsk Duży destruktu asfaltowego.
 50. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Bielsk destruktu asfaltowego.
 51. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Powiatowi Sierpeckiemu destruktu asfaltowego.
 52. Informacja w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających do przejęcia gwarancji/rękojmi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. udzielonej przez Drogomex Sp. z o.o. na rzecz Województwa Mazowieckiego – Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w związku z realizacją umowy.
 53. Informacja w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 32 znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie.
 54. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.08.03.02-IP.02-14-001/20, dla Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy”, Działanie 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałanie 8.3.2 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 56. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 57. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 12/2020/RF-I-SE.433.3.5.2020.AD z dnia 17 lipca 2020 r. sprostowaną postanowieniem Zarządu Województwa Mazowieckiego nr 6/2020/RF-I-SE.433.3.5.2020.AD z dnia 22 lipca 2020 r.
 58. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 59. Informacja w sprawie wytypowania partnerstw jednostek samorządu terytorialnego (JST) z terenu województwa mazowieckiego do objęcia doradztwem w ramach pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).
 60. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie zakresu rzeczowego zadania Gminy Zwoleń pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Koszary gm. Zwoleń” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 61. Informacja w sprawie propozycji ogłoszenia konkursu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP RPO WM 2014-2020, w formie dotacji na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
 62. Informacja w sprawie planowanego konkursu dla działania 1.2 Działalność badawczo –rozwojowa przedsiębiorstw.
 63. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy projektu Gminy Cegłów „Budowa Przedszkola Publicznego w Cegłowie” i przeznaczenie zaoszczędzonych środków dla zadania pn. „Przebudowa Placu Anny Jagiellonki poprzez zagospodarowanie centrum Cegłowa. Budowa pomnika, fontanny i przebudowa skrzyżowania z poprawą bezpieczeństwa ruchu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 64. Informacja w sprawie pisma Centrum Nauki Kopernik, dotyczącego prośby o przywrócenie do oceny wniosku pn.: „Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik” złożonego w konkursie nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-099/19, Działania 1.1, typ projektu: Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych RPO WM 2014-2020.
 65. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wycofania spod obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie kredytu długoterminowego w wysokości 300.000.000 zł.
 66. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Spółka z o.o. o zwiększenie rekompensaty na realizację Umowy Ramowej o świadczenie usług publicznych w latach 2020–2031.
 67. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instytucji Filmowej „MAX–FILM” S.A.
 68. Informacja w sprawie dematerializacji akcji.
 69. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Koleje Mazowieckie - KM” Spółka z o.o.
 70. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Spółka z o.o.
 71. Informacja w sprawie Spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie Spółka z o.o.
 72. Informacja w sprawie wniosku Spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z o.o. o zatwierdzenie planu rzeczowo–finansowego Spółki na rok 2020.
 73. Informacja w sprawie realizacji przez Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. w Konstancinie – Jeziornie zadania pn.: „Remont basenu hydroterapii w budynku głównym szpitala w Konstancinie – Jeziornie przy ul. Wierzejewskiego 12”.
 74. Informacja w sprawie realizacji przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie zadania pn.: „Adaptacja wyposażenia pomieszczeń kostiumerii sali widowiskowej PZLPiT „Mazowsze” na potrzeby przechowywania kostiumów scenicznych wraz z wyodrębnieniem miejsca przygotowań artystów do wydarzeń artystycznych”.
 75. Informacja w sprawie dotacji celowej na realizację przez Warszawską Operę Kameralną zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Teatru Warszawskiej Opery Kameralnej przy ul. Al. Solidarności 76B w Warszawie – etap I”.
 76. Informacja w sprawie realizacji zadania pn.: „Naprawa tomografu komputerowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.”.
 77. Informacja w sprawie realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 78. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 79. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 80. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 81. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 82. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce na wynajem sal dydaktycznych.
 83. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umorzenia należności Województwa Mazowieckiego przysługujących od Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. z tytułu czynszu dzierżawnego za miesiące lipiec i sierpień 2020 r.
 84. Informacja w sprawie określenia warunków i sposobu korzystania z nieruchomości na której zlokalizowany jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 85. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru oferty na Przygotowanie i wdrożenie zmian w Systemie Karty Mazowieckiej pozwalającym na obsługę programu lojalnościowego „Youmobil”.
 86. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru oferty na Przygotowanie i wdrożenie zmian w systemie IKM pozwalającym na obsługę programu lojalnościowego „YOUMOBIL”.
 87. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 204

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.