Z posiedzeń zarządu

163. posiedzenie zarządu, 15 września 2020 r.

2020.09.16 11:15 , aktualizacja: 2020.09.16 11:24

Autor: Katarzyna Krupowicz (OR), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

We wtorek, 15 września, odbyło się 163. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Wykaz skrótów:

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Sp. z o.o. – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 158 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 1 września 2020 r.,
 2. 160 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 8 września 2020 r. (w trybie obiegowym).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na nawiązanie stosunku pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ds. Eksploatacyjno-Technicznych.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 3. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Płocku podczas jego nieobecności.
 4. Informacja w sprawie stworzenia portalu edukacyjnego na potrzeby kampanii społecznej „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.
 5. Informacja w sprawie konsolidacji ubezpieczeń mazowieckich instytucji kultury.
 6. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 7. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 8. Informacja w sprawie promocji projektu Mazowiecki Szlak Tradycji.
 9. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej, na rok 2020, dla Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego.
 10. Informacja w sprawie listy rezerwowej ofert rekomendowanych do dofinansowania przez komisję konkursową do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.
 11. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz wyboru ofert i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.
 12. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego.
 13. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 r.
 14. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Województwo Mazowieckie na 2020 rok.
 15. Informacja w sprawie przygotowań do prac nad projektem budżetu Województwa Mazowieckiego na 2021 rok.
 16. Informacja w sprawie finansowania zamówienia na świadczenie usług informatycznego doradztwa technicznego w ramach projektu E-zdrowie dla Mazowsza 2.
 17. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 18. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 19. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 20. Informacja dotycząca zgody na przesunięcie środków, w ramach zadań z ustawy o ochronie przyrody, przez Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych w Otwocku.
 21. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w obszarze ograniczania następstw zdrowotnych spowodowanych stosowaniem substancji psychoaktywnych lub uzależnieniem od tych substancji w 2020 r.
 22. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego z zakresu zdrowia publicznego w 2020 r.
 23. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu.
 24. Informacja w spawie wejścia w życie, od 1 stycznia 2021 r., nowych przepisów dotyczących minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień
 25. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy najmu powierzchni biurowej przeznaczonej dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
 26. Informacja w sprawie podziału dodatkowych środków zwiększających dotację celową przeznaczoną na organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych w 2020 r.
 27. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na 2020 rok przeznczonych na dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej.
 28. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 13 grudnia 2020 r. do dnia 14 grudnia 2025 r.
 29. Informacja w sprawie wniosku Spółki Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o.
 30. Informacja w sprawie oceny wykonania, przez Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o., umowy o świadczenie usług publicznych w transporcie kolejowym w II kwartale 2020 r.
 31. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Siennej 60/ ul. Śliskiej 51.
 32. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Czachówku przy ul. Głównej.
 33. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Zespołu Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia pracowni laboratoryjnej.
 34. Informacja w sprawie wniosku Gminy Miasta Pruszków o wyrażenie zgody na przebudowę nawierzchni oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Krętej w Pruszkowie.
 35. Informacja w sprawie wniosku Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie dotyczącego wynajęcia części placu na cele parkingowe na rzecz Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.
 36. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych oraz pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków dróg położonych na terenie miasta Góra Kalwaria.
 37. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie m.st. Warszawie.
 38. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg gminnych położonych na terenie miasta Ostrołęka.
 39. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 1227W położonego na terenie powiatu ciechanowskiego.
 40. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozwiązania umowy zawartej z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym „Nasiadki” o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego.
 41. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz dofinansowanie zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 42. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2020 roku zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 43. Informacja w sprawie przedłużenia okresu realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”.
 44. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 5 do Porozumienia z dnia 13 stycznia 2015 r. numer: WER/MZ/2015/1 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020.
 45. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 46. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przyjęcia projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku oraz przekazania go do konsultacji społecznych.
 47. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Zasad wyboru kandydatów na ekspertów biorących udział w wyborze projektów do dofinansowania, złożonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 48. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 5 do Porozumienia w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach Centralnego Systemu Teleinformatycznego, wspierającego realizację programów operacyjnych w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 49. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 50. Informacja w sprawie zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu NUTS 3 żyrardowskiego do objęcia doradztwem w ramach pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.
 51. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego dla zadania Miasta Węgrów pn.: „Rozbudowa ulicy Obrońców Westerplatte i rozbudowa ulicy gen. Władysława Sikorskiego w Węgrowie” oraz w sprawie pozostawienia oszczędności w projekcie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 52. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego dla zadania Gminy Siedlce pn.: „Budowa przedszkola przy Zespole Oświatowym w Stoku Lackim” oraz w sprawie pozostawienia oszczędności w projekcie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 53. Informacja w sprawie propozycji ogłoszenia konkursu w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP RPO WM 2014–2020, w formie dotacji na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19.
 54. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zmianę zakresu rzeczowego projektu Gminy Cegłów „Budowa Przedszkola Publicznego w Cegłowie” i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na zadanie pn. „Przebudowa komunikacji i zagospodarowanie terenu na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 55. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na 2020 rok dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020”.
 56. Informacja dotycząca realizacji, przez Szpital św. Anny w Warszawie, zadania pn.: „Zakup automatycznej myjni do endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopowej w Szpitalu św. Anny w Warszawie”.
 57. Informacja w sprawie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.
 58. Informacja w sprawie propozycji projektów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 59. Informacja dotycząca dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez instytucje kultury projektów w ramach RPO WM na lata 2014–2020.
 60. Informacja dotycząca realizacji, przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie, zadania pn.: „Adaptacja sal pacjentów na izolatoria COVID 19 w obiekcie Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii przy ul. 3 Maja 127 w Józefowie”.
 61. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 62. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi  Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 63. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 64. Informacja w sprawie rezygnacji Beneficjentów z realizacji zadań w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 65. Sprawy różne.

Liczba wyświetleń: 235

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.