Z posiedzeń zarządu

165. posiedzenie zarządu, 22 września 2020 r.

2020.09.23 12:05 , aktualizacja: 2020.09.23 15:07

Autor: Katarzyna Grochocka (OR), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

We wtorek, 22 września 2020 r., odbyło się 165. posiedzenie Zarządu Województwa Mazowieckiego.

 

Porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów:
 1. 159 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 7 września
  2020 roku,
 2. 161 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 10 września
  2020 roku (w trybie obiegowym),
 3. 162 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 11 września
  2020 roku (w trybie obiegowym),
 4. 164 posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego w dniu 17 września
  2020 roku (w trybie obiegowym).

 

 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Otwocku podczas jego nieobecności.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie podczas jego nieobecności.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej pełniącego obowiązki Dyrektora Medycznej Szkoły Policealnej w Przasnyszu podczas jego nieobecności.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie zajęć na rzecz innego podmiotu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie dodatkowych zajęć o charakterze twórczym i artystycznym w tym Teatrze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Dyrektora Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie dodatkowych zajęć o charakterze artystycznym w tym Zespole.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Zastępcy Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie ds. Administracyjnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Gmina Siedlce bardziej bezpieczna – montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole w miejscowości Stok Lacki” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż dw 627 na odcinku Małkinia Górna – Treblinka” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Gmina Siedlce bardziej bezpieczna – montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy szkole w miejscowości Żelków-Kolonia” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Bezpieczna 724: Konstancin-Słomczyn-Brześce” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie odwołania od oceny o niedopuszczeniu projektu „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie Gminy Tłuszcz” do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie ofert złożonych na realizację zadań publicznych w celu zwalczania, przeciwdziałania lub usuwania skutków epidemii COVID-19 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na wsparcie realizacji zadań publicznych mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie lub usuwanie skutków epidemii COVID-19 w obszarze „Porządek i bezpieczeństwo publiczne”.
 1. Informacja w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brochów.
 1. Informacja w sprawie wsparcia finansowego dla Gminy Policzna na remont strażnicy w Zawadzie Starej.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej a wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego z obszaru województwa mazowieckiego w sprawie realizacji programu przeznaczonego dla kierowców w wieku 18-24 oraz 55 i więcej lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy.
 1. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Koszty badania sprawozdania rocznego przez biegłego rewidenta”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „E-zdrowie dla Mazowsza” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu kluczowego Województwa Mazowieckiego pn.: „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego M@zowszanie” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie utrzymania trwałości projektu Województwa Mazowieckiego pn.: „Budowa iwdrożenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego” zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013 oraz udzielenia upoważnienia do reprezentowania, składania oświadczeń woli oraz zaciągania zobowiązań finansowych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Województwa Mazowieckiego na Walnym Zgromadzeniu członków Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne – Stowarzyszenia NEREUS – w dniu 30 września 2020 r. oraz upoważnienia do udzielenia pełnomocnictwa do dokonania zmiany w statucie Stowarzyszenia.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”.
 1. Informacja dotycząca ewentualnego przystąpienia Województwa Mazowieckiego do konkursu „Samorządowy Lider Edukacji 2020”.
 1. Informacja dotycząca przeniesienia nowodworskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie do budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie nowego kierunku kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy w Medycznej Szkole Policealnej w Mińsku Mazowieckim.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego i miasta Płock.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o przyjęciu przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie podsumowania dotyczącego przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawierającego uzasadnienie wyboru przyjętego Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu.
 1. Informacja w sprawie monitoringu za II kwartał 2020 r. wdrażania zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.
 1. Informacja w sprawie podjęcia współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO w zakresie przeprowadzenia serii szkoleń dla małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim nt. zrównoważonego gospodarowania zasobami.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia w sprawie podjęcia współpracy z Instytutem Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO przy organizacji szkoleń z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym dla przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
 1. Informacja w sprawie Sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017–2019 (Swpgo 2017–2019).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w województwie mazowieckim w 2020 roku zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”: zadanie 2 i udzielenia dotacji podmiotom, których oferta została wybrana.
 1. Informacja w sprawie udzielenia zgody na zmianę zakresu inwestycji dofinansowanej z budżetu Województwa Mazowieckiego dotyczącej budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozdysponowania środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na zlecenie oraz sfinansowanie realizacji zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36 znajdującego się w budynku przy ul. Zalesie 7 w Gostyninie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu części nieruchomości zabudowanej, położonej Ciechanowie przy ulicy Niechodzkiej 2A.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie na rozbiórkę obiektów budowlanych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Sochaczew destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Nowa Sucha destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Młodzieszyn destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Błonie destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Rybno destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Puszcza Mariańska destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Brwinów destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Wiskitki destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Jaktorów kostki brukowej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Borowie destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Borkowice gruzu betonowego.
 2. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Maciejowice kostki betonowej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Grodzisk Mazowiecki destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych niektórych dróg na terenie powiatu ostrołęckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej na terenie powiatu ostrołęckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 251025W – ul. Przemysłowej położonej w miejscowości Ławy na terenie powiatu ostrołęckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi gminnej nr 251002W Dzbenin-Ostrołęka położonej na terenie powiatu ostrołęckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wniosku dotyczącego zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi na odcinku od drogi powiatowej nr 2566W w miejscowości Brzeźno Wieś do miejscowości Pokrzywnica położonego terenie powiatu ostrołęckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich Województwa Mazowieckiego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Stanisławów destruktu asfaltowego.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania Gminie Szydłowiec destruktu asfaltowego.
 1. Informacja w sprawie możliwości użyczenia na rzecz Skarbu Państwa – Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pomieszczeń usytuowanych w budynku przy ul. Poznańskiej 22 w Warszawie w celu utworzenia i prowadzenia w tym miejscu przez Wojewodę Mazowieckiego dyspozytorni medycznej.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa mazowieckiego” na lata 2019–2022.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie aneksu nr 2 do umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie umowy dotyczącej pokrycia kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „RM-MEDITRANS” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie porozumienia dotyczącego współorganizacji XIX Ogólnopolskiej Konferencji „Polka w Europie” pod hasłem „Zdrowie Polaków w dobie pandemii koronawirusa” oraz umowy na pokrycie kosztów usługi przeprowadzenia transmisji sesji wykładowej podczas tego wydarzenia.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Rady Społecznej w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie.
 1. Informacja dotycząca realizacji zadania pn.: „Naprawa angiografu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku”.
 1. Informacja dotycząca wprowadzenia, zwiększenia i przesunięcia w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej 2020–2038 środków finansowych na realizację projektów.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania członków Rady przy Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
 1. Informacja w sprawie zawarcia umowy z Parafią Prawosławną pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie.
 1. Informacja w sprawie nagród finansowych dla laureatów i nominowanych w ramach Nagrody Samorządu Województwa Mazowieckiego im. Cypriana Kamila Norwida.
 1. Informacja w sprawie organizacji XXI edycji Konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Muzeum Romantyzmu w Opinogórze na realizację zadania pn.: „Konserwacja drzewa genealogicznego rodu Krasińskich (nr inw. MR 822) wraz z zakupem gabloty do jego eksponowania”.
 1. Informacja w sprawie współorganizacji przedsięwzięć kulturalnych na Mazowszu.
 1. Informacja w sprawie przedstawienia sprawozdania z posiedzenia komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza”.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” – pn.: „Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza” oraz wyboru oferty i udzielenia dotacji.
 1. Informacja w sprawie spółki Centrum Administracyjne MAZOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 1. Informacja dotycząca realizacji projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Mazowieckie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy Sp. z o. o.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania osób do Rady Nadzorczej IV kadencji spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wskazania Prezesa Zarządu spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Ciechanowie” Sp. z o.o.
 1. Informacja uzupełniająca w sprawie dofinansowania ze środków Województwa Mazowieckiego wkładu własnego na realizację przez instytucje kultury projektów w ramach RPO WM na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie propozycji projektów do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL).
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego w sprawie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 1. Informacja w sprawie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o. o. za rok 2019.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie upoważnienia do reprezentowania Wspólnika - Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa – Modlin Sp. z o.o.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 na 2020 rok.
 1. Informacja w sprawie założeń do regulaminu naboru w ramach Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: „Finansowanie wydatków MŚP dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej wskutek COVID-19” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.02.01.01-IP.01-14-096/19, Oś priorytetowa II „Wzrost e-potencjału Mazowsza” dla Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałanie 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza” Typ projektów: „Informatyzacja administracji publicznej’’ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie zgłoszenia jednostek samorządu terytorialnego z terenu podregionu NUTS 3 żyrardowskiego do objęcia doradztwem w ramach pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego.
 1. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie wyrażenia zgody na rozszerzenie zakresu rzeczowego dla zadania Gminy Radzymin pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Wołomińska w Radzyminie na odcinku od 3+148 do 4+364 km” oraz na pozostawienie oszczędności w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
 1. Informacja w sprawie potencjalnych przedsięwzięć do dofinansowania w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego – uzupełnienie.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.03.03.00-IP.01-14-102/19, Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości” dla Działania 3.3 „Innowacje w MŚP”, Typ projektów: „Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (poprzez wdrożenie wyników prac B+R)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu nr RPMA.10.03.01-14-9213/17 pt.: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowanego w ramach  Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” RPO WM 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie realizacji projektów znajdujących się w Wykazie Projektów Pozakonkursowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020, zaktualizowanym Uchwałą Nr 1088/147/20 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 21 lipca 2020 r. (za okres: 01.08.2020 r. – 31.08.2020 r.)
 1. Projekt uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów, złożonych w ramach konkursu RPMA.04.03.01-IP.01-14-093/18, Oś priorytetowa IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” dla Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
 1. Informacja w sprawie zakończenia oceny formalno - merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-111/20 z Działania 3.3 Innowacje w MŚP, typ projektów: Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 1. Informacja w sprawie wytypowania przedstawicieli do składu Zespołu ds. wyłonienia patrona roku i propozycji upamiętnienia danego wydarzenia na Mazowszu na rok 2021.
 1. Informacja w sprawie realizacji zadań: „Kreowanie Marki Mazowsze Serce Polski” oraz „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.
 1. Informacja w sprawie zwiększenia dotacji podmiotowej na rok 2020 dla Stacji Muzeum.
 1. Informacja w sprawie dotacji celowej dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na realizację zadania pn.: „Przygotowanie podłoża i nałożenie nowych warstw izolacyjnych na poszyciu dachowym gmachu sali widowiskowej”.
 1. Informacja w sprawie w sprawie realizacji projektu stypendialnego dotyczącego „Stypendiów wojewódzkich dla studentów uczelni artystycznych zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami”, realizowanych w ramach „Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020”.
 1. Sprawy różne.

 

Liczba wyświetleń: 344

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.